10η Συνεδρίαση 2022 – (16-03-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 374_2022 ΑΔΑ:ΩΑΘΟ7ΛΗ-419

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 70/11-03-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 9.542,00 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, ,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 12ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 40791/1746/25-02-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 375_2022 ΑΔΑ:ΨΧΩΔ7ΛΗ-7ΟΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 376_2022 ΑΔΑ:ΨΤΦ17ΛΗ-Ο4Ν

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Γέμελου, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “IMTM 2022”, ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΜΕΙΚΤΗ Συμμετοχή με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), Τελ Αβίβ- Ισραήλ, από 29 έως 30 Μαρτίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 377_2022 ΑΔΑ:6ΡΘΔ7ΛΗ-Ψ62

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.
Β. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Ενταλμάτος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 378_2022

Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής να προηγηθούν για συζήτηση τα τακτικά θέματα των προγραμματικών συμβάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 379_2022 ΑΔΑ:ΨΧΒ17ΛΗ-21Γ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – Α΄ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΜΙΝΥΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ κτλ ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 380_2022 ΑΔΑ:ΩΜΞΜ7ΛΗ-Ζ43

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 381_2022 ΑΔΑ:6Χ897ΛΗ-Ν9Ρ

ΘΕΜΑ 1ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Μ.Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 382_2022 ΑΔΑ:Ψ0Σ67ΛΗ-ΒΥΥ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 42683/164/ 28 Φεβρουαρίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη του Χρήστου Δημητρέλου, υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας – Εκπροσώπηση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 383_2022 ΑΔΑ:ΨΦΛΞ7ΛΗ-ΗΧΛ

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Ανδρέα Κατσακιώρη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 384_2022 ΑΔΑ:6ΣΩ87ΛΗ-14Δ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δύο (2) Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση SALON DES VACANCES” ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΜΕΙΚΤΗ, Βέλγιο – Βρυξέλλες, 2427/3 / 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 385_2022 ΑΔΑ:ΨΡΑΛ7ΛΗ-ΓΣΔ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “IMTM 2022”, ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΜΕΙΚΤΗ Συμμετοχή με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)”, Τελ Αβίβ- Ισραήλ, 2930 Μαρτίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 386_2022 ΑΔΑ:9ΒΓΧ7ΛΗ-ΥΓΧ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε. και ενός (1) περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή τους στην 9η Διεθνή Έκθεση «CONSTRUCTIONS CYPRUS 2022», 18-20 Μαρτίου 2022, Χώρος Αρχής Κρατικών Εκθέσεων – ΛευκωσίαΚύπρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 387_2022 ΑΔΑ:6ΦΒΦ7ΛΗ-ΕΒΙ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 1 (17-02-2022) και Πρακτικού Συνεδρίασης 2 (28-02-2022) της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 388_2022 ΑΔΑ:6Ν157ΛΗ-ΤΙΨ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση: πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού [145804] για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Διαχείριση Άρδευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου για δύο (2) έτη 2022-2024», Π.Ε.Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 638.570,15 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 389_2022 ΑΔΑ:ΨΧΡΥ7ΛΗ-ΧΘΘ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή”, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 1/27191/1294/9-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010028800).

ΑΠΟΦΑΣΗ 390_2022 ΑΔΑ:6Ε147ΛΗ-Ζ5Ζ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2021-2022 για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 15/271136/7492/2-12-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009654398).

ΑΠΟΦΑΣΗ 391_2022 ΑΔΑ:6Β6Ψ7ΛΗ-ΠΥ9

ΘΕΜΑ 11ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022».
Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022»,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 392_2022 ΑΔΑ:9ΔΠ57ΛΗ-Ο2Τ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 393_2022 ΑΔΑ:Ω5Ξ57ΛΗ-ΥΡΙ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, ανανέωσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας και ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 394_2022 ΑΔΑ:ΨΠ837ΛΗ-ΛΘΔ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 395_2022 ΑΔΑ:ΨΔ6Θ7ΛΗ-2Ξ3

ΘΕΜΑ 15ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 202

Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 396_2022 ΑΔΑ:ΩΖΤ97ΛΗ-Ι0Π

ΘΕΜΑ 16ο: Δημοπράτηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ – ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 12.000.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 397_2022 ΑΔΑ:66ΖΜ7ΛΗ-ΖΡΓ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2021»,Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 370.000,00€, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185037, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 398_2022 ΑΔΑ:ΨΞΣΟ7ΛΗ-ΞΓΗ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184130 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ»Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 399_2022 ΑΔΑ:ΩΣΕ87ΛΗ-40Τ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184550 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 400_2022 ΑΔΑ:6Κ2Ξ7ΛΗ-ΝΣΚ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184220 του υποέργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 401_2022 ΑΔΑ:ΩΜ537ΛΗ-ΩΨΚ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑ», προϋπολογισμού 330.000,00 ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 402_2022 ΑΔΑ:6ΧΔ57ΛΗ-ΚΩΦ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε. για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 403_2022 ΑΔΑ:6Σ347ΛΗ-ΟΓΒ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (01) νέο μαθητικό δρομολόγιο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 3.011.58 και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 404_2022 ΑΔΑ:ΨΕΩΣ7ΛΗ-ΦΦ1

ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 405_2021 ΑΔΑ:685Ε7ΛΗ-8Ξ3

ΘΕΜΑ 25ο:Διόρθωση της 198/08-02-2022 (αρ. πρακτικού 5ο , Θέμα 36ο, ΑΔΑ : 6Β3Π7ΛΗ-Μ42) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., κατ’ εφαρμογή της 306/2022 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 145874).

ΑΠΟΦΑΣΗ 406_2021 ΑΔΑ:6ΕΑΛ7ΛΗ-Θ18

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 291215/1479/23-12-2021 με ΑΔΑ:Ψ0ΗΔ7ΛΗ-ΚΕΒ”>”>ΗΔ7ΛΗ-ΚΕΒ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 407_2021 ΑΔΑ:ΨΕ677ΛΗ-14Υ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 14479/79/22-01-2022 με ΑΔΑ:6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων, από τις 21-01-2022 από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ», στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408_2021 ΑΔΑ:6ΖΦΡ7ΛΗ-09Χ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 48680/103/05-03-2022 με ΑΔΑ:Ω8ΟΩ7ΛΗ-8ΧΑ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας ,περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις από 05-03-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 409_2021 ΑΔΑ:9Υ0Λ7ΛΗ-3ΚΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Ανανέωση Σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου της Π.Ε. Εύβοιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 410_2021 ΑΔΑ:9ΞΡΧ7ΛΗ-0ΩΘ

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων, του «Φορέα Π.Ε.Λ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» και ως εκ τρίτου συμβαλλόμενους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας» για το έργο με τίτλο: «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Next Generation EU», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.