∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ64,ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο της διακήρυξης

Σχολιάστε