Δημοσίευση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα 1.1 2.1 και 2.3

Δημοσίευση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα 1.1 «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», 2.1  «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» 2007 – 2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο