ΠΕ Ευβοίας: Άδεια λειτουργίας με νέο φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε.».

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ (Ψ4957ΛΗ-ΝΘΔ)