ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης κατ’ εφαρµογή των άρθρων19 και 26 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ143Α/ 17-06-11)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΡΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ