Μελέτη Περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ) του έργου : “Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης υδρολογικής λεκάνης 23.27.07.01 χειμάρρου Νηλέα περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης”

ΜΠΕ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ