Αποσπάσματα πρακτικών της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποσπάσματα 3ης Συνεδρίασης