Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (2021ΕΠ06600004)” Αναπτυξιακός Στόχος 3 (Α.Σ.3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5202699

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (2021ΕΠ06600004)” Αναπτυξιακός Στόχος 3 (Α.Σ.3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ