Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223558 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5223558

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόφαση ένταξης