Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ιστών Και Φωτιστικών Σωμάτων Οδοφωτισμού ΠΕ Φωκίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5223038 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5223038

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση Ένταξης