Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220219 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5220219

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση Ένταξης