Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223376 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 – Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5223376

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση ένταξης