Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5220097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 – Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5220097

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόφαση Ένταξης