Ένταξη της Πράξης «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 5219344 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5219344

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση Ένταξης