Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222411 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.11 – Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5222411

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Απόφαση Ένταξης