8η Συνεδρίαση 2024 – (12-03-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 292_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 293_2024 ΑΔΑ: ΨΑΗ37ΛΗ-Κ5Β

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: α) Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & «International Food & Drink Event (IFE) 2024», που θα πραγματοποιηθεί από 25 εως 27 Μαρτίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο ExCeL Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικού προϋπολογισμού 32.736,00€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 294_2024 ΑΔΑ: 9ΓΑΨ7ΛΗ-ΕΕ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Αλλαγή ημερήσιου κόστους μαθητικών δρομολογίων, λόγω ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023 & στα πλαίσια του Δ.Σ.Α.2, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295_2024 ΑΔΑ: 9ΝΒΠ7ΛΗ-Ξ3Η

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή όχι ανακοπής κατά του από 7-2-2024 κατασχετηρίου (υπ’αριθμ. 50/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 296_2024 ΑΔΑ: ΡΙΚΘ7ΛΗ-Ψ64

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Δημητρίου Μπαρμπούτη και λοιπών (συν.7)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 297_2024 ΑΔΑ: 629Χ7ΛΗ-ΩΚ7

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Τμήμα Β’) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ VIOMETALE ABEE»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2024 ΑΔΑ: 6ΘΗΠ7ΛΗ-ΙΙΘ

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 933 επ ΚΠολΔ και αιτήσεως αναστολής κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ κατά του από 16/02/2024 κατασχετηρίου στα χέρια τρίτου και του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών» (σχετ.υπ’αριθ. 1353/2018 αμετάκλητη απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου)

ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2024 ΑΔΑ: 9Ξ9Ε7ΛΗ-Η3Ξ

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 933 επ ΚΠολΔ και αιτήσεως αναστολής κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ κατά του από 16/02/2024 κατασχετηρίου στα χέρια τρίτου και του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών» (σχετ.υπ’αριθ. 180/2011 αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Λαμίας)

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2024 ΑΔΑ: 99Ξ87ΛΗ-Δ49

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. Πρωτ.45044/28-02-2024 απόφασης Περιφερειάρχη, περί διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με: 1) τη με αριθμό 669/2018 απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου και 2) τη με αριθμό 179/2011 απόφαση του Εφετείου Λαμίας]

ΑΠΟΦΑΣΗ 301_2024 ΑΔΑ: Ρ1ΟΔ7ΛΗ-Ι2Α

ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Π.Ε. Εύβοιας και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 302_2024 ΑΔΑ: ΨΚΙ67ΛΗ-ΡΞΙ

ΘΕΜΑ 8ο: Ανανέωση της άδειας κατ’ εξαίρεση οδήγησης σε υπάλληλο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2024 ΑΔΑ: Ρ36Φ7ΛΗ-Ι3Ι

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας: Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προδιαγραφών για την ωρίμανση του έργου «Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας περιόδου 2023-2024», βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 304_2024 ΑΔΑ: 6Ζ5Ψ7ΛΗ-ΖΤ7

ΘΕΜΑ 10ο: Α. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 και Β. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2024 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 305_2024 ΑΔΑ: Ψ0ΜΝ7ΛΗ-ΦΤΠ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 306_2024 ΑΔΑ: 6Υ7Ω7ΛΗ-4Ν5

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμού XEΠ – Aπαλλαγής Υπολόγου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 307_2024 ΑΔΑ: 9Ν6Λ7ΛΗ-ΤΥ7

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 308_2024 ΑΔΑ: 6Γ2Η7ΛΗ-ΘΤ3

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 3.7/21-02-2024 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2023 με αρ. πρωτ. 233653/3-11-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 417.092,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 309_2024 ΑΔΑ: 675Π7ΛΗ-3Η7

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α) του Νο21- 28/2/2024 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και β) τη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 184563/4-9-2023 (23SYMV013371717) προσωρινής σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της εταιρείας «ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» για το τμήμα 2023/12 της Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 146037/07-07-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 310_2024 ΑΔΑ: 9ΜΡΛ7ΛΗ-ΓΡΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) πρακτικού (κατακύρωσης) Νο 19/21-12-2023(ολοκληρώθηκε 14-02-2024) της επιτροπής και β)ανακήρυξη αναδόχων για την «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», της αριθμ. 193986/14-09-2023 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013414499, συνολικού προϋπολογισμού 349.525,80€ (ανευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 311_2024 ΑΔΑ: 9ΟΣΤ7ΛΗ-ΝΝΧ

ΘΕΜΑ 17ο: Διόρθωση ημερήσιου συμβατικού κόστους εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312_2024 ΑΔΑ: ΨΩΣΗ7ΛΗ-Η62

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (διά της ΔΤΕ ΠΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 313_2024 ΑΔΑ: ΡΔ037ΛΗ-ΣΥΗ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (διά της ΔΤΕ ΠΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 314_2024 ΑΔΑ: 6Μ097ΛΗ-ΝΗΕ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ», αναδόχου: «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 315_2024 ΑΔΑ: ΡΦΥ17ΛΗ-54Κ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός λόγω αναθεώρησης) του 8ου υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 360.000,00 € με ΦΠΑ, με ΚΑΕ 2022ΝΠ36600018, αναδόχου «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 316_2024 ΑΔΑ: 6Λ307ΛΗ-1ΤΩ

ΘΕΜΑ 22: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Α.Π.Ε. (με υπέρβαση λόγω αναθεώρησης) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ – ΜΕΞΙΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΈΦΥΡΑ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, με ΚΑΕ 01.071.9771.01, αναδόχου «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 317_2024 ΑΔΑ: Ρ66Σ7ΛΗ-ΗΩΗ

ΘΕΜΑ 23: Έγκριση Πρακτικού ΙI και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 201671,προϋπολογισμού : 4.200.000,00€ με ΦΠΑ 24%

ΑΠΟΦΑΣΗ 318_2024 ΑΔΑ: 9ΚΒΙ7ΛΗ-ΠΧΙ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης του έργου: ″ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022″, αναδόχου: «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 319_2024 ΑΔΑ: ΨΞΧ17ΛΗ-ΠΧΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» αναδόχου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 320_2024 ΑΔΑ: 9Ο3Η7ΛΗ-ΑΗΗ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 1+600»προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου ε.ε ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ, ΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 321_2024 ΑΔΑ: ΨΗ3Η7ΛΗ-ΤΒ5

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 264275/23-11-2022, ΑΔΑΜ: 22SYMV011662439 και αριθ. πρωτ. 264275/01-12-2022 ΑΔΑΜ: 22SYMV011715451 (ορθή επανάληψη) σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 322_2024 ΑΔΑ: ΨΜΨ47ΛΗ-2Ψ1

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 323_2024 ΑΔΑ: 96Ζ37ΛΗ-ΡΚΧ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 253432/28-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013858481) σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας για δύο (2) έτη».

ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2024 ΑΔΑ: 67ΩΑ7ΛΗ-ΘΩΓ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2024 ΑΔΑ: 9ΨΜΤ7ΛΗ-ΜΒΗ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τροποποιημένης σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 326_2024 ΑΔΑ: 9ΦΧΒ7ΛΗ-Π46

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 3 (28-02-2024) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΑΣΥ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης νομού για δύο (2) έτη», (Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 257760/01-12-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013882302, Α/Α: 265150).

ΑΠΟΦΑΣΗ 327_2024 ΑΔΑ: 6ΕΞ87ΛΗ-5ΜΨ

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» ως προς το άρθρο 6 αυτής περί παράτασης της χρονικής διάρκειάς της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 328_2024 ΑΔΑ: ΨΨ8Λ7ΛΗ-20Σ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 04.12.2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της ΣΑΝΠ 266 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΠ26600043 (Παλαιά Στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ06600003)

ΑΠΟΦΑΣΗ 329_2024 ΑΔΑ: Ψ4Δ97ΛΗ-ΩΟΧ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Σχεδίου 1ης τροποποίησης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ. Άννας, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΚΑΛΗΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) ΚΑΙ ΡΟΒΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 330_2024 ΑΔΑ: ΡΠΔΜ7ΛΗ-Λ5Κ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 05-09-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ φάση)» της ΣΑΝΠ 466 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΠ46600060 (Παλαιά Στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ06600077)

ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2024 ΑΔΑ: Ψ3Σ67ΛΗ-ΟΘΜ

ΘΕΜΑ 37ο: :Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Οργανισμού Λιμένων Νήσου Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.) και του Δήμου Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου, Παραλία Λίμνης, Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.