7η Συνεδρίαση 2024 – (05-03-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία),α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΘΕ7ΛΗ-2ΞΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση αλλαγής ημερήσιου κόστους μαθητικών δρομολογίων, λόγω ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023 & στα πλαίσια του Δ.Σ.Α.2, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2024 ΑΔΑ: 6ΦΞΞ7ΛΗ-0Κ1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2024 ΑΔΑ: 65ΡΘ7ΛΗ-0Φ5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 121984/3775/1-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV0110669258) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «Ι.Ε.Π.ΥΑ. ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2024 ΑΔΑ: ΨΤΜΜ7ΛΗ-Ξ7Ω

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α)πρακτικού Νο 22/4-3-2024 της επιτροπής για την «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, β)την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα “ Τεμπλαλέξη Ευφροσύνης & γ) την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τη δημοπράτηση του δρομολογίου 2023/162 και δ) των όρων της πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2024 ΑΔΑ: 6ΜΞ77ΛΗ-Π31

ΘΕΜΑ 1ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας: Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προδιαγραφών για την ωρίμανση του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ»της Π.Ε.Ευρυτανίας, βάσει του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2024 ΑΔΑ: 6ΞΖΚ7ΛΗ-44Λ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμών ΧΕΠ – Απαλλαγής Υπολόγων έτους 2023 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2024 ΑΔΑ: 9ΔΚΖ7ΛΗ-ΗΒΤ

ΘΕΜΑ 3ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών (Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2024 ΑΔΑ: ΨΦΟ67ΛΗ-Χ3Β

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2024 ΑΔΑ: ΨΟ337ΛΗ-ΑΘΓ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2024 ΑΔΑ: ΨΦΜ37ΛΗ-ΨΣ6

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2024 ΑΔΑ: ΨΠ5Λ7ΛΗ-Ο3Ν

ΘΕΜΑ 7ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2024 ΑΔΑ: 68ΕΚ7ΛΗ-7ΨΚ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (διά της ΔΤΕ ΠΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2024 ΑΔΑ: 65ΡΖ7ΛΗ-Μ5Ρ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (διά της ΔΤΕ ΠΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2024 ΑΔΑ: 69417ΛΗ-ΜΙ8

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2024 ΑΔΑ: 9ΠΛΙ7ΛΗ-8ΨΑ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 269_2024 ΑΔΑ: 9ΒΔΤ7ΛΗ-1ΕΒ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤA ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» της Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου:Α. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ – ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2024 ΑΔΑ: ΨΓ447ΛΗ-ΕΞΟ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» ,προϋπολογισμού 347.011,75 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2024 ΑΔΑ: ΨΦΩ97ΛΗ-Α8Ω

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 399.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2024 ΑΔΑ: 6ΦΨΖ7ΛΗ-ΖΝΤ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ (Α΄ΦΑΣΗ)» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου:ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2024 ΑΔΑ: Ψ5ΣΣ7ΛΗ-Λ0Ρ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ, προϋπολογισμού μελέτης 110.000,00 € ,αναδόχου: Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δ.Τ.:ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., – ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 274_2024 ΑΔΑ: 664Ρ7ΛΗ-29Υ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Παράτασης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο.Άμφισσας – Λιδωρικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι»,αναδόχου:Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών:«Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ -ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ/ CONSORTIS ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΚΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2024 ΑΔΑ: 6ΚΗ87ΛΗ-2ΑΧ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α)πρακτικού κατακύρωσης Νο.20/21-12-2023 (ολοκληρώθηκε15-02-2024) της επιτροπής και β) ανακήρυξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», της αριθμ. 208001/03-10-2023 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013523347) συνολικού προϋπολογισμού 626.776,80 νευ Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2024 ΑΔΑ: 683Ξ7ΛΗ-ΑΕΒ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) πρακτικού (κατακύρωσης) Νο.18/6-11-2023 (ολοκληρώθηκε 14-02-2024) της επιτροπής και β) ανακήρυξη αωαδόχων για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», της υπ. αριθμ. 172609/11-08-2023 2ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013256140), συνολικού προϋπολογισμού 367.302,60€ (άνευ Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2024 ΑΔΑ: ΨΨΩ57ΛΗ-ΟΒΓ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση α) των πρακτικών Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Νο16/21-09-2023 (ολοκληρώθηκε 7-12-2023) και Νο17/28-012-2023 (ολοκληρώθηκε13-02-2024) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και β) την ανάδειξη αναδόχων της αριθμ. πρωτ. 146037/07-07-2023 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,συνολικού προϋπολογισμού 13.098.801,60€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2024 ΑΔΑ: Ψ3ΚΩ7ΛΗ-3ΡΠ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση α)πρακτικού κατακύρωσης Νο. 21/16-02-2024(ολοκληρώθηκε 21/02/2024) της επιτροπής διαγωνισμού και β) ανακήρυξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», της αριθμ. 227606/26-10-2023 5ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013666499) συνολικού προϋπολογισμού 244.815,00 νευ Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2024 ΑΔΑ: 96ΘΨ7ΛΗ-6Ι8

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ2, της 4ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τα άγονα τμήματα [23 και 26] και τα νέα δρομολόγια [51, 52 και 53] Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, καθώς και για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ [Γ9, Γ16, Γ17 και Γ18].

ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2024 ΑΔΑ: 67497ΛΗ-Μ7Κ

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Μεταφορά μαθητών με ιδιώτες μεταφορείς στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κτλ) λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές στον Νομό Ευβοίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) Κ.Υ.Α. με θέμα:«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ» & Β. Έγκριση όρων Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2024 ΑΔΑ: 9ΒΔΘ7ΛΗ-ΩΝ5

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 211.924,72 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 15/266180/12-12-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013948060).

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΑΖ7ΛΗ-33Ψ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών “PROWEIN 2024”, που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Μαρτίου 2024, στο Ντίσελντορφ Γερμανίας, συνολικού προϋπολογισμού 28.923,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2024 ΑΔΑ: Ψ6Χ77ΛΗ-ΩΥΜ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2024 ΑΔΑ: 67ΤΚ7ΛΗ-ΦΞ2

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2024 ΑΔΑ: 68Χ47ΛΗ-ΙΘ9

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας -(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2024 ΑΔΑ: 6Χ1Ζ7ΛΗ-ΑΟΩ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση: α) Ι & ΙΙ Πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού πεδίου για τα έτη 2024-2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 765.748,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. γ) Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2024 ΑΔΑ: 9Λ4Υ7ΛΗ-ΖΑΦ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 296.070,97 € πλέον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288_2024 ΑΔΑ: 9ΛΑ57ΛΗ-ΔΙΗ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 30-03-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της ΣΑΝΠ 366 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΠ36600009 (Παλαιά Στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600064).

ΑΠΟΦΑΣΗ 289_2024 ΑΔΑ: ΨΘ417ΛΗ-7ΚΔ

ΘΕΜΑ 32ο: Άσκηση ή όχι ανακοπής κατά του από 6/2/2024 Κατασχετηρίου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του Νικολάου και της Αικατερίνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 290_2024 ΑΔΑ: 6Ν787ΛΗ-Η9Δ

ΘΕΜΑ 33ο: Άσκηση ή όχι ανακοπής κατά του από 7/2/2024 Κατασχετηρίου της Δάφνης Βρυνιώτη του Αριστείδη και της Καλομοίρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 291_2024 ΑΔΑ: ΨΣΗΘ7ΛΗ-6Θ6

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 41737/26-02-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με τις Ανακοπές κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ κατά των:1) υπ’ αριθ. 1/2024 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Άμφισσας και 2) υπ’ αριθ. 2/2024 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Άμφισσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας].