6η Συνεδρίαση 2024 – (27-02-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2024 ΑΔΑ: ΨΓΠΤ7ΛΗ-ΩΛΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΟΙΝΟΡΑΜΑ», που θα πραγματοποιηθεί από 2 – 4 Μαρτίου 2024, στον Εκθεσιακό χώρο του Ζάππειου Μεγάρου στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 21.080,00με ΦΠΑ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_2024 ΑΔΑ: 9Π3Α7ΛΗ-ΛΦΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατασκευή και μίσθωση περιπτέρου) στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών «FOOD EXPOOENOTELIA 2024», που θα πραγματοποιηθεί απο τις 9 – 11 Μαρτίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo– Σπάτα- Ν. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 75.361,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2024 ΑΔΑ: ΨΓ0Ω7ΛΗ-Ω63

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση του ημιμαραθωνίου Αθήνας «Ergo Athens Half Marathon Expo 2024», που θα πραγματοποιηθεί από 7 εως 9 Μαρτίου 2024, στον εκθεσιακό χώρο του Κλειστού Γηπέδου Π. Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do), συνολικού προϋπολογισμού 3.720,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2024 ΑΔΑ: Ψ0ΦΦ7ΛΗ-64Ρ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 201885 του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 & 2023» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2024 ΑΔΑ: 6ΕΟΤ7ΛΗ-ΟΞΩ

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή όχι αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης της με αριθμό Α223/2023 απόφασης του 1ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2024 ΑΔΑ: 62ΙΚ7ΛΗ-Ε2Υ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή όχι ανακοπής κατά της εκτέλεσης της με αριθμό 291/2023 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας – Δικαιούχος Μαρία συζ. Γ. Δεγερμετζόγλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2024 ΑΔΑ: ΨΛΒΛ7ΛΗ-89Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με τους Πρόσθετους Λόγους επί της προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΝΙΚΑ ΟΕ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2024 ΑΔΑ: 6Α837ΛΗ-ΙΝΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2024 ΑΔΑ: ΨΙ0Σ7ΛΗ-2ΞΒ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2024 ΑΔΑ: 9ΨΝΦ7ΛΗ-4ΧΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Μπελεγράτη Δημήτριου και λοιπών»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2024 ΑΔΑ: 6ΛΥΞ7ΛΗ-ΧΧ0

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα Διορισμού Συμβολαιογράφου για τη Σύνταξη Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τους Δικηγόρους του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2024 ΑΔΑ: 9ΗΘΡ7ΛΗ-4Ψ3

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της κας Αντιπεριφερειάρχη Ορεινής και Δασικής Πολιτικής της Π.Στ.Ε. και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, που δεν κατέχουν οργανική θέση Δ.Ε. Οδηγών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2024 ΑΔΑ: 9Ω9Ψ7ΛΗ-Η2Ξ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού, για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο της Γερμανίας από 5-7/3/2024 στον εκθεσιακό χώρο Messe Berlin, Einfahrt Tor 25 (Jafféstrasse)14055 Berlin, Deutschland -συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2024 ΑΔΑ: 6Ι777ΛΗ-ΞΩ5

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα Αθλητισμού κ. Ηλία Καλτσά, για τη συμμετοχή του στην έκθεση «ERGO ATHENS HALF MARATHON expo 2024, έκθεση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας ( 7 έως και τις 9 Μαρτίου 2024) στον εκθεσιακό χώρο του Κλειστού Γηπέδου Π. Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2024 ΑΔΑ: ΨΙΟΥ7ΛΗ-Κ7Π

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ηλία Κ. Σανίδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2024 ΑΔΑ: ΨΤΦ77ΛΗ-ΙΜΡ

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2024,προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου- Μαρτίου- Απριλίου 2024, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους καθώς και προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2024 ΑΔΑ: ΨΘΤΥ7ΛΗ-ΨΕΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων Συμβάσεων, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για έτος 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2024 ΑΔΑ: 90767ΛΗ-Κ2Γ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36226/19-2-2024 (ΑΔΑ:9Υ8Φ7ΛΗ-33Ρ, ΑΔΑΜ:24AWRD014281747) απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, περί έγκρισης πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων «GULFOOD 2024», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 εως 23 Φεβρουαρίου 2024, στον εκθεσιακό χώρο World Trade Center – Ντουμπάι – Η.Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 35.544,60€ με ΦΠΑ με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2024 ΑΔΑ: 6ΥΚΖ7ΛΗ-ΧΔΙ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή τριών (3) δικαιούχων αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2024 ΑΔΑ: 6ΦΘΟ7ΛΗ-4ΡΥ

ΘΕΜΑ 16ο: Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 και Β.Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2024 ΑΔΑ: ΨΤΟΠ7ΛΗ-ΨΗΛ

ΘΕΜΑ 17ο: : Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Α΄ τριμήνου 2024 και Β. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2024 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2024 ΑΔΑ: 94027ΛΗ-Θ3Η

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2024 ΑΔΑ: 6ΘΥΥ7ΛΗ-ΛΝΡ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2024 ΑΔΑ: ΨΟΦΡ7ΛΗ-775

ΘΕΜΑ 20ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024»Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2024» και Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2024 ΑΔΑ: 9ΩΥΥ7ΛΗ-ΨΧ6

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2024 ΑΔΑ: 9Ρ7Α7ΛΗ-ΑΕΗ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2024 ΑΔΑ: ΨΝΠ47ΛΗ-ΝΙ3

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΧΤ7ΛΗ-ΦΓ7

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση: α) ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Ι & ΙΙ) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού (281168) για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, ετών 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2024 ΑΔΑ: 9Γ867ΛΗ-ΥΧ2

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τροποποιημένης σύμβασης Παροχής Συνοδευτικών μέτρων/Δράσεων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2024 ΑΔΑ: 9ΠΚ97ΛΗ-ΞΘ3

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχων της υπ’ αριθμ. 25289/5-2-2024 [ΑΔΑΜ: 24PROC014218473] πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ 2 του ν. 4412/2016 για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 79.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 3,4,6,14 και 15 τα οποία ήταν άγονα σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2024 ΑΔΑ: 931Γ7ΛΗ-Ν4Ε

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Συνολική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δ.Κ. Μακρακώμης Δήμου Μακρακώμης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2024 ΑΔΑ: ΨΤΛΙ7ΛΗ-ΥΟΦ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2024 ΑΔΑ: 6Η4Π7ΛΗ-ΜΤΗ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2024 ΑΔΑ: ΨΧΠΑ7ΛΗ-ΨΣΠ

ΘΕΜΑ 30ο:α) Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων [5.22, 6.11, 6.14, 6.19] και προσωρινή αδράνεια δρομολογίων [5.23, ΝΕΟ 5.25], επί της αρίθ. 153742/18-07-2023 [23PROC013103134] 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ2 για τα σχολ. έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 στα πλαίσια του ΔΣΑ2 2023-2026 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και β) Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας νέου μαθητικού δρομολογίου [54], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026 της ΠΕΒ, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2024 ΑΔΑ: 9ΞΘΒ7ΛΗ-ΗΔΠ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του πρακτικού 3.6/12-02-2024 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2023 με αρ. πρωτ. 233653/3-11-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 417.092,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 244_2024 ΑΔΑ: 67Α07ΛΗ-ΙΔΔ

ΘΕΜΑ 32ο: Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Ευρυτανίας με χρηματοδότηση μέσω Κ.Α.Π. Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2024 ΑΔΑ: 9Ω3Ν7ΛΗ-Χ8Ε

ΘΕΜΑ 33ο: Δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙ – ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» πρόγραμμα ένταξης: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (500.000,00 €)

ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2024 ΑΔΑ: ΨΘΔΡ7ΛΗ-Θ79

ΘΕΜΑ 34ο: Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», με κωδικό αριθμό 2024ΝΠ466000005222491 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της ΣΑΝΠ-466 προϋπολογισμού 370.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2024 ΑΔΑ: 9ΘΑ67ΛΗ-ΞΜΡ

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2024 ΑΔΑ: 93ΙΖ7ΛΗ-4ΩΡ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ(ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΩ Β’ ΦΑΣΗ»αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2024 ΑΔΑ: 66ΑΚ7ΛΗ-ΝΔΒ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » προϋπολογισμού 1.199.999,99 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2024 ΑΔΑ: Ψ65Τ7ΛΗ-Ε1Ω

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΠΡΟΥΣΟΣ ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ» προϋπολογισμού 640.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2024 ΑΔΑ: 689Σ7ΛΗ-Δ92

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με χρηματοδότηση ΣΑΝΠ266 /2022ΝΠ26600083 (MIS: 5200507) με προϋπολογισμό 990.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία).