5η Συνεδρίαση 2024 – (20-02-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 170_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2024 ΑΔΑ: ΨΑ7Ω7ΛΗ-Ν3Κ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση της υπ’ αρ. 717/06-07-2023 (Πρακτ. 27, Έκτακτο Θέμα 3ο, ΑΔΑ: ΩΝΧΩ7ΛΗ-12Δ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ» με Α.Α. 194683 και συνέχιση της διαδικασίας μετά την υπ’ αρ. Α30-2024 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2024 ΑΔΑ: ΨΔΣΦ7ΛΗ-6ΙΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Γνωμοδότηση για άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 632 επ ΚΠολΔ κατά της με αριθμό υπ’ αριθ. 2/2024 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Άμφισσας και διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2024 ΑΔΑ: ΨΥΔΔ7ΛΗ-ΡΡΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Γνωμοδότηση για άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 632 επ ΚΠολΔ κατά της με αριθμό υπ’ αριθ. 1/2024 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Άμφισσας και διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2024 ΑΔΑ: ΡΡΝΛ7ΛΗ-ΛΥΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατασκευή και μίσθωση περιπτέρου) στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών «FOOD EXPO – OENOTELIA 2024», που θα πραγματοποιηθεί απο τις 9 – 11 Μαρτίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo- Σπάτα- Ν. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 75.361,00€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2024 ΑΔΑ: ΨΧΜΑ7ΛΗ-ΛΚΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού Ν.2Δ/15-2-2024 και ανάδειξη αναδόχου της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 24.516,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2024 ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7ΛΗ-ΧΓ1

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθμ. πρωτ. 55976/21-03-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012340048 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (Διδασκαλίας-Γραφείων) & χώρων υγιεινής (W.C) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2024 ΑΔΑ: 655Σ7ΛΗ-Υ8Π

ΘΕΜΑ 2ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ», για την συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος σε Εθελοντικές Οργανώσεις της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2024 ΑΔΑ: Ψ7ΚΩ7ΛΗ-Γ4Υ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την κα Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Στ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2024 ΑΔΑ: ΡΟΞ27ΛΗ-ΝΓΞ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2024 ΑΔΑ: Ρ7ΑΖ7ΛΗ-3ΓΦ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ – Απαλλαγής Υπολόγων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2024 ΑΔΑ: ΨΘΓΙ7ΛΗ-ΠΧΖ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2024 ΑΔΑ: 605Μ7ΛΗ-Θ0Π

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183_2024 ΑΔΑ: 69937ΛΗ-Ι7Π

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμπλήρωσης και διόρθωσης του αναλυτικού μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2024 ΑΔΑ: 6Ψ057ΛΗ-Χ7Ψ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, με κωδικό πράξης MIS 5200374 (ΥΠΟΕΡΓΟ 10) του ΕΠΑ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»,προϋπολογισμού 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2024 ΑΔΑ: 94Π37ΛΗ-ΜΔΛ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΧΑΡΜΑΙΝΑ” ΑΜΦΙΣΣΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, με κωδικό πράξης MIS 5200407 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) του ΕΠΑ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ με ΚΑΕ 04.071.9779.01, προϋπολογισμού 503.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2024 ΑΔΑ: 9ΙΘ87ΛΗ-5ΘΩ

ΘΕΜΑ 11ο: Δημοπράτηση του έργου – έγκριση όρων δημοπράτησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΛΑΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟ-

ΚΕΔΡΑ» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, με Κωδικό ΚΑΕ 9771

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2024 ΑΔΑ: 6Ξ7Ε7ΛΗ-Ω9Ξ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (υπερσυμβατικού λόγω αναθεωρήσεων σε σχέση με την αρχική σύμβαση) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ»,αναδόχου: “ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2024 ΑΔΑ: 6ΕΚΩ7ΛΗ-ΤΜΘ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 202498 του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Νο3 ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ε.Ο. 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2024 ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7ΛΗ-ΜΜΨ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού μελέτης 60.054,14 €, αναδόχου: “ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2024 ΑΔΑ: ΡΒΖΓ7ΛΗ-ΥΨΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου “ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2024 ΑΔΑ: ΨΩΖΩ7ΛΗ-6ΕΒ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολογισμού: 2.100.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2024 ΑΔΑ: 997Ω7ΛΗ-ΘΑ3

ΘΕΜΑ 17ο: Εξουσιοδότηση για συλλογή και αποστολή στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην Α.Ε.Π.Π.) του πλήρους φακέλου της υπόθεσης των Προδικαστικών Προσφυγών των ενώσεων Οικονομικών φορέων: α) «ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ (ΔΡΟΜΟΣ EE) (πρώην ΔΡΟΜΟΣ ΟΕ με ίδιο ΑΦΜ και με ίδιο αρ. ΓΕΜΗ) – ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ) – ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. (GEOMATICS ΑΕ) – ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του Θεόδωρου – ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ του Γεωργίου», με ΓΑΚ/ ΕΑΔΗΣΥ 203/12-02-2024 και β) «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ Δ.Τ.: NΑΜΑ Α.Ε. – ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ Δ.Τ.: ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΡΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε. –PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. : PLAS A.E. –ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ.: GEOENVIRO», με ΓΑΚ/ ΕΑΔΗΣΥ 202/12-02-2024, κατά της υπ’ αρ. 28/26-01-2024 (Πρακτικό1, Θέμα 21ο, ΑΔΑ ΨΔΑΑ7ΛΗ-ΜΥΦ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού B’ (έλεγχος, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συμμετοχής στο Β΄ στάδιο) της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 199405-2.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2024 ΑΔΑ: 6ΑΕΓ7ΛΗ-3ΡΛ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194_2024 ΑΔΑ: Ρ44Σ7ΛΗ-ΧΝΗ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 195_2024 ΑΔΑ: ΡΙΒΤ7ΛΗ-ΒΧΨ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένης σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2024 ΑΔΑ: ΨΟΒΨ7ΛΗ-ΞΑΞ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2023-2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2024 ΑΔΑ: 93ΤΚ7ΛΗ-ΒΨΕ

ΘΕΜΑ 22ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο ΄΄Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2024 ΑΔΑ: ΡΠΓΛ7ΛΗ-ΞΚΟ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση υποβολής πρότασης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Πρόσκληση με τίτλο «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με παράλληλη στοχευμένη παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξής τους» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ταμείου ΕΚΤ+ (ΠΑΔΚΣ ΠΠ 21-27), συνολικού προϋπολογισμού 23.248.966,87 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2024 ΑΔΑ: 6ΜΗ37ΛΗ-ΒΞΓ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια άλατος Π.Ε. Εύβοιας για τα έτη 2024 και 2025 με προϋπολογισμό 450.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (135) και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2024 ΑΔΑ: Ψ6ΦΛ7ΛΗ-Ε6Σ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του υπ. αριθμ. 5/2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα (Αριθμ. Διακήρυξης 13/251789/24-11-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013831445).

ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2024 ΑΔΑ: 6Φ3Ω7ΛΗ-ΜΜΑ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2024 ΑΔΑ: 91Η57ΛΗ-71Φ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες του έργου: «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού» και εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2024 ΑΔΑ: ΨΗΗΘ7ΛΗ-Ρ0Σ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στην Χ.Ζ.Λ. υπαγωγής του Λ.Τ.Ν. Φωκίδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2024 ΑΔΑ: ΨΓΝΑ7ΛΗ-ΤΣΛ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση: α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση του ημιμαραθωνίου Αθήνας «Ergo Athens Half Marathon Expo 2024», που θα πραγματοποιηθεί από 7 εως 9 Μαρτίου 2024, στον εκθεσιακό χώρο του Κλειστού Γηπέδου Π. Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do), συνολικού προϋπολογισμού 3.720,00€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2024 ΑΔΑ: 6Ζ117ΛΗ-4ΧΩ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση: α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών PROWEIN 2024”, που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Μαρτίου 2024, στο Ντίσελντορφ Γερμανίας, συνολικού προϋπολογισμού 28.923,31€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2024 ΑΔΑ: 6Ψ267ΛΗ-ΒΣ3

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση: α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΟΙΝΟΡΑΜΑ», που θα πραγματοποιηθεί από 2 – 4 Μαρτίου 2024, στον Εκθεσιακό χώρο του Ζάππειου Μεγάρου στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 21.080,00με ΦΠΑ, και β) των όρων της Πρόσκλησης.