24η Συνεδρίαση 2024 – (02-07-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 870_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 871_2024 ΑΔΑ: 6Υ2Κ7ΛΗ-ΦΚΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου και Προέδρου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας με διακριτό τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΗ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 872_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Πρόταση από τον Αντιπρόεδρο της επιτροπής η συζήτηση και ψήφιση του 2ου έκτακτου θέματος & του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στο τέλος της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 873_2024 ΑΔΑ: 97847ΛΗ-ΖΡ8

ΘΕΜΑ 1ο: ‘Εγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024, ποσού 100.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 874_2024 ΑΔΑ: 6Μ4Π7ΛΗ-ΝΗΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παραχώρησης χρήσης, του Ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) HBMSHM 4N ΜΕ121121, ιδιοκτησίας της Π.Ε. Εύβοιας, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου για συντήρηση δασικού & αγροτικού οδικού δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 875 _2024 ΑΔΑ: 61ΟΣ7ΛΗ-ΨΟΘ


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης του από 10-06-2003 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου, επί της οδού Κύπρου 85 για τη στέγαση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 876_2024 ΑΔΑ: ΨΙ6Ω7ΛΗ-897

ΘΕΜΑ 4ο:Συγκρότηση των επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορούν την Διακήρυξη 3/72444/07-04-2023 “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, συμβατικής αξίας 1.283.750,00€ με Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 23PROC012467689).

ΑΠΟΦΑΣΗ 877_2024 ΑΔΑ: 6ΙΙ17ΛΗ-ΞΒΠ

ΘΕΜΑ 6ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 878_2024 ΑΔΑ: ΨΡ4Ν7ΛΗ-ΘΤ2

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων-μηχανημάτων έργου και προμήθειας σημαιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 879_2024 ΑΔΑ: 67ΘΒ7ΛΗ-ΙΦ7

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 880_2024 ΑΔΑ: 62Δ47ΛΗ-Ο6Α

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 881_2024 ΑΔΑ: 6ΦΟΥ7ΛΗ-Ρ9Φ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων, παροχής υπηρεσιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας έτους 2024, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882_2024 ΑΔΑ: 6ΧΥΟ7ΛΗ-3Υ4

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 883_2024 ΑΔΑ: 6ΤΙΞ7ΛΗ-ΠΚΦ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 138173/19-06-2024 (ΑΔΑ:6Δ2Υ7ΛΗ-83Ι) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ¨Χάνια¨ της Τ.Κ. Παραδεισίου του Δήμου Καρύστου, από την 19-06-2024) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 884_2024 ΑΔΑ: ΨΣΞΨ7ΛΗ-7Λ3

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 139752/20-06-2024 (ορθή επανάληψη 20-06-2024) με ΑΔΑ:ΡΙ1Ζ7ΛΗ-ΛΡΑ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων, την Παρασκευή 21-06-2024, σε περιοχές της Π.Ε. Ευβοίας σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Α2546/20-06-2024 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. περί κήρυξης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. δ’ του Ν. 4662/2020 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 885_2024 ΑΔΑ: ΨΩΦΧ7ΛΗ-ΒΞΜ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 139753/20-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΡΩΞ7ΛΗ-ΚΡΓ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης για την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς σε μη καμένη δασική έκταση στην περιοχή “Ρεματιές” της Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, από την 21-06-2024) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886_2024 ΑΔΑ: 6ΕΒΓ7ΛΗ-ΞΩ5

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 140959/23-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΦΑ7ΛΗ-5ΝΨ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, από την 22-06-2024) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 887_2024 ΑΔΑ: ΨΧ0Λ7ΛΗ-3ΕΤ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 139750/20-06-2024 (ορθή επανάληψη 21-06-2024) με ΑΔΑ: 9ΥΡΝ7ΛΗ-ΔΛΡ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων, για την Παρασκευή 21/06/2024, λόγω κατάστασης κινητοποίησης (red code).

ΑΠΟΦΑΣΗ 888_2024 ΑΔΑ: ΨΗΥΛ7ΛΗ-ΥΑΟ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 140941/21-06-2024 με ΑΔΑ:6ΧΜΠ7ΛΗ-Δ68 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων την 21/06/2024, λόγω κατάστασης κινητοποίησης (red code).

ΑΠΟΦΑΣΗ 889_2024 ΑΔΑ: 98ΒΟ7ΛΗ-Π2Β

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αποζημίωσης αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», ανάδοχος έργου: “ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 890_2024 ΑΔΑ: 60Ο87ΛΗ-Π4Α

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε. Ευρυτανίας [Φορέας Χρημ/σης: ΠΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ενάριθμος 2022ΝΠ46600061, 5200455, πρώην 2018ΕΠ06600080)], ανάδοχος έργου:“Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 891_2024 ΑΔΑ: Ψ9ΚΙ7ΛΗ-4Σ4

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» της Π.Ε. Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με το Φ.Π.Α., [Φορέας Χρημ/σης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ενάριθμος 2022ΝΠ46600020)], ανάδοχος έργου: “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 892_2024 ΑΔΑ: ΨΕΙΔ7ΛΗ-ΙΩΦ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο:«Αντιπλημμυρική Προστασία Αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας» της Π.Ε. Φθιώτιδας, [Φορέας Χρημ/σης: ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ (ΚΑΕ: 01.071.9779.01)], ανάδοχος έργου: “ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 893_2024 ΑΔΑ: ΨΟΖΖ7ΛΗ-ΖΛΛ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε.του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Ιρλανδικών Διαβάσεων στη Τ.Κ Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων» της Π.Ε. Φθιώτιδας,[Φορέας Χρημ/σης:ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑΕ: 01.071.9771.01)], ανάδοχος έργου:”ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 894_2024 ΑΔΑ: 6Ω2Σ7ΛΗ-Θ3Α

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του υποέργου 7 με τίτλο:«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Σπερχειού από τη θέση Παλαιοβράχας μέχρι τις εκβολές αυτού» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)», ανάδοχος έργου: “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 895_2024 ΑΔΑ: 63Κ17ΛΗ-ΚΘΔ

ΘΕΜΑ 24ο:Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 8ου Υποέργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», του έργου:«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία ‘’ΙΑΝΟΣ’’ της 18-09-2020)», ανάδοχος έργου: “Κ/ΞΙΑ ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 896_2024 ΑΔΑ: ΨΣ1Ι7ΛΗ-5ΜΨ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙ – ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» της Π.Ε.Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 897_2024 ΑΔΑ: 91Θ97ΛΗ-Κ06

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΨΑΧΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ», [Φορέας Χρημ/σης: ΣΑΝΠ466 (ενάριθμος 2022ΝΠ46600017-34Ο Υποέργο)], της Π.Ε.Εύβοιας,ανάδοχος έργου:“ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898_2024 ΑΔΑ: Ψ6ΔΑ7ΛΗ-ΥΡΜ

ΘΕΜΑ 27ο: Xορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓ. ΑΝΝΑΣ» της Π.Ε.Εύβοιας, ανάδοχος έργου: “ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899_2024 ΑΔΑ: ΨΘΛ07ΛΗ-7ΣΒ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» ,συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.9 – Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.11 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 900_2024 ΑΔΑ: 90717ΛΗ-ΝΔΑ

ΘΕΜΑ 29ο:Τροποποίηση του άρθρου 7 (ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών” και της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, για την πράξη του έργου: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ο ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 901_2024 ΑΔΑ: Ψ4ΚΒ7ΛΗ-25Χ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 55976/21-03-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012340048 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (Διδασκαλίας-Γραφείων) & χώρων υγιεινής (W.C) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 902_2024 ΑΔΑ: 6ΡΔΣ7ΛΗ-ΓΤΤ

ΘΕΜΑ 5ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024. Β. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2024 της Π.Ε. Φωκίδας.