23η Συνεδρίαση 2024 – (25-06-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 23η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 833_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 834_2024 ΑΔΑ: ΡΗΤ67ΛΗ-4ΒΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) αποστολής 08/2024 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.965,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης , β) των όρων της 08/2024 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 835_2024 ΑΔΑ: ΨΦΟΧ7ΛΗ-4ΣΘ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από Υπάλληλους της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 836_2024 ΑΔΑ: 6ΚΖΓ7ΛΗ-Χ71

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Γ΄ τριμήνου 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 837_2024 ΑΔΑ: 9ΤΗ87ΛΗ-ΞΔΖ

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμού XEΠ – Aπαλλαγής Υπολόγου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 838_2024 ΑΔΑ: Ρ0Ζ47ΛΗ-22Ο

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 839_2024 ΑΔΑ: 6ΘΨ47ΛΗ-Χ7Λ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 840_2024 ΑΔΑ: ΨΚΘΗ7ΛΗ-ΑΚ6

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 131637/12-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΡΙ7ΛΗ-3ΝΧ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 13/06/2024 έως 14/06/2024, λόγω κατάστασης κινητοποίησης (red code).

ΑΠΟΦΑΣΗ 841_2024 ΑΔΑ: 6ΙΤ67ΛΗ-ΘΦ1

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 131667/12-06-2024 (ΑΔΑ: 67ΥΗ7ΛΗ-Ι5Θ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 12/06/2024 έως και 14/06/2024 σε περιοχές της Π.Ε. Ευβοίας σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Α2373/12-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΔΙ46ΝΠΙΘ-ΣΟ8) Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. περί κήρυξης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. δ’ του Ν. 4662/2020 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 842_2024 ΑΔΑ: 9ΟΧΠ7ΛΗ-1ΣΨ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 132700/12-06-2024 με ΑΔΑ:6Κ277ΛΗ-2ΙΚ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης δασοπυρκαγιάς στον Δ. Λιβαδειάς, Δ.Ε Λιβαδειάς θέση «Κολιτσανόραχη», την 12/06/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 843_2024 ΑΔΑ: 6Ψ7Ω7ΛΗ-Ρ1Η

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 132725/13-06-2024 με ΑΔΑ:9ΣΜ17ΛΗ-ΨΣ7 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από13/06/2024 έως14/06/2024, λόγω κατάστασης κινητοποίησης (red code)

ΑΠΟΦΑΣΗ 844_2024 ΑΔΑ: Ψ6ΜΑ7ΛΗ-Χ3Λ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 87519/17-6-2024 (ΑΔΑ: 67Χ17ΛΗ-ΞΨΜ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 845_2024 ΑΔΑ: 66847ΛΗ-2ΧΕ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. την υπ. αριθμ. 132689/13-06-2024 ( ΑΔΑ: 6ΖΡΙ7ΛΗ-ΞΟΩ ) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από 13/06/2024 έως 14/06/2024 σε περιοχές της Π.Ε. Φωκίδας, λόγω κατάστασης κινητοποίησης (red code)

ΑΠΟΦΑΣΗ 846_2024 ΑΔΑ: 6ΡΓΡ7ΛΗ-026

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 133822/15-06-2024 (ορθή επανάληψη 17-06-2024) με (ΑΔΑ: 9Ι8Υ7ΛΗ-ΨΦ8) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας που αφορά την διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή ¨Ρεματιές¨ της Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, από την 14-06-2024) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 847_2024 ΑΔΑ: ΨΓ917ΛΗ-0ΔΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.136133/18-06-2024 με ΑΔΑ:ΨΠΤΩ7ΛΗ-ΣΞ2 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης δασοπυρκαγιάς στον Δήμο Λιβαδειάς, Τ.Κ Ακοντίου της Δ.Ε Χαιρώνειας θέση «Ακόντιον Όρος», την 14/06/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 848_2024 ΑΔΑ: ΡΨΧ37ΛΗ-Θ15

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δαπανών από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης με τίτλο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223376 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΗ 849_2024 ΑΔΑ: ΨΑ9Ζ7ΛΗ-Φ84

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης με τίτλο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223376 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΗ 850_2024 ΑΔΑ: Ψ8497ΛΗ-ΧΙΓ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργων συνολικού Π/Υ 23.000.000,00 € με Φ.Π.Α. στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ» – Άξονα Προτεραιότητας : 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «Αποκατάσταση υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις θεομηνίες “DANIEL” και “ELIAS” τον Σεπτέμβριο του 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 851_2024 ΑΔΑ: Ψ8817ΛΗ-ΒΑΩ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης υπό τον τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ» (2016ΜΠ06600017), προϋπολογισμού 245.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.19%),ποσό σύμβασης 196.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.19%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 852_2024 ΑΔΑ: 9ΕΥ47ΛΗ-Ο1Θ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του από 14-06-2024 Πρακτικού Ι «Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 206602 του Έργου με τίτλο «Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης Πεδιάδας Μόρνου» συνολικού Π/Υ 2.200.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 853_2024 ΑΔΑ: Ψ2Μ57ΛΗ-ΩΚ2

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»,ανάδοχος έργου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 854_2024 ΑΔΑ: 9ΑΒΧ7ΛΗ-Μ71

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2021»,ανάδοχος έργου: ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 855_2024 ΑΔΑ: 6ΖΕΖ7ΛΗ-0Ξ7

ΘΕΜΑ 21: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο.77 Χαλκίδας – Ιστιαίας», ανάδοχος έργου: Κ/Ξ ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 856_2024 ΑΔΑ: 6ΩΡΟ7ΛΗ-ΜΙ2

ΘΕΜΑ 22: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»,ανάδοχος έργου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΠΕΤΣΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 857_2024 ΑΔΑ: 67ΛΔ7ΛΗ-Θ54

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., στο έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», Υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2020-2021»,ανάδοχος έργου: ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 858_2024 ΑΔΑ: Ρ0ΣΑ7ΛΗ-3Ε0

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 -2022 », ανάδοχος έργου: ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 859_2024 ΑΔΑ: 6Μ4Ρ7ΛΗ-ΤΡΩ

ΘΕΜΑ 25οXορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», ανάδοχος έργου: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 860_2024 ΑΔΑ: ΨΑΛΠ7ΛΗ-ΛΔΟ

ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ανάδοχος έργου: Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 861_2024 ΑΔΑ: ΨΑΜΨ7ΛΗ-ΜΥ8

ΘΕΜΑ 27ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ»,ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 862_2024 ΑΔΑ: ΨΓΘΟ7ΛΗ-7ΒΑ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων προμήθειας Ιστών Και Φωτιστικών Σωμάτων Οδοφωτισμού Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863_2024 ΑΔΑ: Ψ3ΓΑ7ΛΗ-Ψ8Β

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄163/2023) λόγω αρμοδιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 864_2024 ΑΔΑ: 9Θ5Ψ7ΛΗ-ΥΡΚ

ΘΕΜΑ 30οΈγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 865_2024 ΑΔΑ: 6ΖΕΛ7ΛΗ-Τ9Χ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [54]επί της αριθ. 59962/19-03-2024 [24PROC014433557] 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τα σχολ. έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 στα πλαίσια του ΔΣΑ2 2023-2026 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866_2024 ΑΔΑ: 9ΒΚΡ7ΛΗ-ΕΗ0

ΘΕΜΑ 32οΈγκριση: α) αποστολής 07/2024 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 247.895,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης , β) των όρων της 07/2024 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 867_2024 ΑΔΑ: ΨΚ9Π7ΛΗ-ΛΘΝ

ΘΕΜΑ 33ο: Α. Έγκριση ανάκλησης της αριθ. 127/2024 (ΑΔΑ: 6ΛΘΓ7ΛΗ-ΡΚ2) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας και σύναψης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ρολογιού στο Καμπαναριό του Ι.Ν. Ευαγγελισμού-Μητρόπολης Άμφισσας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή τηςΓ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 868_2024 ΑΔΑ: 6ΣΚΝ7ΛΗ-8Λ9

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Βλαβών-Τεχνικά-Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ. Αγράφων» ορισμού μελών και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 869_2024 ΑΔΑ: 6ΣΚ37ΛΗ-Ζ0Δ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία-Αντιστήριξη Χώρου Ιεράς Μονής Δομιανών» ορισμού μελών και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.