22η Συνεδρίαση 2024 – (18-06-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 22η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 801_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802_2024 ΑΔΑ: 9ΒΤΔ7ΛΗ-ΩΩ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ2, της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803_2024 ΑΔΑ: 624Σ7ΛΗ-89Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση ισχύος) της από 01-11-2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «Πρόληψις Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής» με τον διακριτικό τίτλο: «Ινστιτούτο Prolepsis» της πράξης: «Πρόγραμμα Σίτισης Μαθητών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΣτΕ για το Σχολικό Έτος 2023-2024» και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 804_2024 ΑΔΑ: ΨΕΘ97ΛΗan>

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας που δεν κατέχουν θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805_2024 ΑΔΑ: 69ΧΦ7ΛΗ-ΤΛΨ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δύο (2) ατόμων, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση των αναγκών του προγράμματος “Επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και των αιγοπροβάτων” και του προγράμματος “Γρίπης των πτηνών/σαλμονελλώσεων” της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806_2024 ΑΔΑ: ΡΨ3Β7ΛΗ-ΕΘΩ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του Προγράμματος, βάσει των διατάξεων των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στο Πρόγραμμα: «Επιτήρησης ,ελέγχου και εξάλειψης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και των αιγοπροβάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 807_2024 ΑΔΑ: ΡΚΤ17ΛΗ-ΞΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Ναύλωση και δρομολόγηση της πλοήγησης τουριστικών σκαφών για τη περιήγηση στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών» βάσει του άρθρου 221 του ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808_2024 ΑΔΑ: 6ΤΓΟ7ΛΗ-ΤΑΕ

ΘΕΜΑ 5ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024, της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 809_2024 ΑΔΑ: Ψ5Β97ΛΗ-ΜΛ2

ΘΕΜΑ 6ο:Α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής».Β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024 δεκτικού ΚΑΕ 0719,0722, της Π.Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 810_2024 ΑΔΑ: ΨΜΧΟ7ΛΗ-ΜΣ8

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 811_2024 ΑΔΑ: 9ΘΤΩ7ΛΗ-6ΒΠ

ΘΕΜΑ 8ο:Α.Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024. Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812_2024 ΑΔΑ: 6ΗΗ97ΛΗ-7ΞΚ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού 4.4/3-4-2024 (ολοκληρώθηκε στις 16-04-2024) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 04/2023 με αριθμ. πρωτ. 227617/26-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013656407 2023-10-26) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026,συνολικού προϋπολογισμού 803.072,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 813_2024 ΑΔΑ: 9Ψ4Η7ΛΗ-Κ2Τ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 5.3/28-05-2024 (ολοκληρώθηκε στις 6-6-2024) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 05/2024 με αρ. πρωτ. 85320/17-04-2024 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 651.548,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 814_2024 ΑΔΑ: ΨΦΦΓ7ΛΗ-ΡΣΨ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 815_2024 ΑΔΑ: 9ΨΝΦ7ΛΗ-4ΦΧ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 816_2024 ΑΔΑ: ΨΦ4Γ7ΛΗ-Ο1Ξ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 της Π.Ε.Ευρυτανίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄163/2023) λόγω αρμοδιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 817_2024 ΑΔΑ: 9ΝΗΖ7ΛΗ-Θ7Ψ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση πρακτικών 4 και 5 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 12/240877/13-11-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013752737).

ΑΠΟΦΑΣΗ 818_2024 ΑΔΑ: 6ΦΧΥ7ΛΗ-ΛΒΒ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α) της διενέργειας Διακήρυξης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 62.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 50.258,06 € , Φ.Π.Α.: 12.061,94€), β) των όρων διακήρυξης & γ) της μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 819_2024 ΑΔΑ: 6ΚΧ57ΛΗ-ΥΕΤ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της με αρ. 276568/20-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23YMV014036153) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 820_2024 ΑΔΑ: 62ΚΥ7ΛΗ-ΖΚΖ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 125700/05-06-2024 με ΑΔΑ:63Ι87ΛΗ-Γ31 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων, για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, Δ.Κ Αλιάρτου θέση «Αμπέλια Μουλκίου & Πύργος», την 04/06/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 821_2024 ΑΔΑ: ΨΤΧ57ΛΗ-139

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.129939/11-06-2024 με ΑΔΑ:ΨΠΙ47ΛΗ-32Β απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, οικισμός «ΠΑΝΑΚΤΟΥ θέση Μεσοράχη» της Τ.Κ ΠΥΛΗΣ του Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ, την 10/06/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 822_2024 ΑΔΑ: 6ΦΩΥ7ΛΗ-ΒΕΓ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127623/07-06-2024 (ΑΔΑ: 66ΤΣ7ΛΗ-ΝΓΞ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Αλμυροποτάμου στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου και Κύμης – Αλιβερίου, από την 06-06-2024) στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 823_2024 ΑΔΑ: Ρ1ΚΧ7ΛΗ-4ΦΕ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025» Π.Ε. Ευβοίας, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή “Βαρλάμικο” του Δήμου Σκύρου από την 19/05/2024 έως 20/05/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 824_2024 ΑΔΑ: Ψ49Δ7ΛΗ-ΤΜ4

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ» της Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 440.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 825_2024 ΑΔΑ: ΡΒ557ΛΗ-1ΝΟ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019», [Φορέας Χρημ/σης: ΣΑΕΠ566 Ενάριθμος:2014ΕΠ56600002 (24ο υποέργο)], ανάδοχος έργου: “ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΔΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 826_2024 ΑΔΑ: 69ΛΚ7ΛΗ-15Λ

ΘΕΜΑ 23ο: Μερική αποδοχή της από 2-6-2023 αίτησης – άσκησης αξιώσεων για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου και έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με υπέρβαση λόγω της παραπάνω αποζημίωσης) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 9.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,με ΚΑΕ 01.071.9771.01, αναδόχου “ΤΕΚΑΛ ΑΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 827_2024 ΑΔΑ: ΨΒΕΙ7ΛΗ-6ΟΤ

ΘΕΜΑ 24ο: Xορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» [Φορέας Χρημ/σης: ΚΑΠ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ] ,ανάδοχος έργου: “A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. A.D.T. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 828_2024 ΑΔΑ: Ψ8Θ47ΛΗ-162

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη με τίτλο«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 829_2024 ΑΔΑ: 63ΦΛ7ΛΗ-Χ1Λ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ 5ης & 6ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδας του υποέργου 3: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ 5ης και 6ης  ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της πράξη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ‘’ΙΑΝΟΣ’’ ΤΗΣ 18-9-2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 830_2024 ΑΔΑ: 62Γ07ΛΗ-ΑΤΨ

ΘΕΜΑ 27ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δομοκού, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για το Έργο: Υδροδοτικό Φράγμα, Εξωτερικό Υδραγωγείο και Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού στον Δ. Δομοκού». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή τηςΓ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 831_2024 ΑΔΑ: 6Σ777ΛΗ-7ΝΞ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 832_2024 ΑΔΑ: 93757ΛΗ-ΩΔΝ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.