21η Συνεδρίαση 2024 – (13-06-2024)

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην 21η (έκτακτη) συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2024,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α)είτε δια ζώσης,β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ)είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος, με τη διαδικασία του επείγοντος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

21η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 799_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Έγκριση βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 177 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν.50566/2023, για κατεπείγον της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για το θέμα: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 5/08-04-2024 (ολοκληρώθηκε 22-04-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 6/24-04-2024 (ολοκληρώθηκε 01-05-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 8/14-05-2024 (ολοκληρώθηκε 16-05-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 9/17-05-2024 (ολοκληρώθηκε 23-05-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 10/24-05-2024 (ολοκληρώθηκε 03-06-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 11/03-06-2024, Πρακτικού Συνεδρίασης 12/03-06-2024, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α/Α: 281200).

ΑΠΟΦΑΣΗ 800_2024 ΑΔΑ: 69ΩΝ7ΛΗ-19Τ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 5/08-04-2024 (ολοκληρώθηκε 22-04-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 6/24-04-2024 (ολοκληρώθηκε 01-05-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 8/14-05-2024 (ολοκληρώθηκε 16-05-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 9/17-05-2024 (ολοκληρώθηκε 23-05-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 10/24-05-2024 (ολοκληρώθηκε 03-06-2024), Πρακτικού Συνεδρίασης 11/03-06-2024, Πρακτικού Συνεδρίασης 12/03-06-2024, της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α/Α: 281200).