1η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΗΒΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5189446 και κωδικό Σ.Α.Ν.Π. 2022ΝΠ36600007 ” .

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5189446

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1η Τροποποίηση Ένταξης της πράξης«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΗΒΑΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025