1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189455 και κωδικό Σ.Α.Ν.Π. 2022ΝΠ36600016 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5189455

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την 1η Τροποποίηση Ένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας