1η Τροποποίηση Ένταξης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5189452

Δικαιούχος:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5189452 και κωδικό Σ.Α.Ν.Π. 2022ΝΠ36600013