18η Συνεδρίαση 2024 – (28-05-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαϊου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 683_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 684_2024 ΑΔΑ: 6ΙΞ07ΛΗ-0ΑΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685_2024 ΑΔΑ: 9Χ9Κ7ΛΗ-Θ0Φ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του από 24-05-2024 πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχων της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης της με αρ. πρωτ. 106744/16-05-2024 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. τριών (3) έκτακτων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, για το σχολικό έτος 2023-2024, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) και κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), συνολικού προϋπολογισμού 964,66€ (με ΦΠΑ 13%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 686_2024 ΑΔΑ: 9ΒΕ47ΛΗ-ΣΛΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του από 24-05-2024 Πρακτικού Ι «Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 205936 του Υποέργου με τίτλο «KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ» συνολικού Π/Υ 16.839.200,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 687_2024 ΑΔΑ: 6ΡΡΑ7ΛΗ-ΖΧΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του από 24-05-2024 Πρακτικού ΙΙ «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 204591 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» συνολικού Π/Υ 23.808.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 688_2024 ΑΔΑ: 9ΡΓ57ΛΗ-Γ9Υ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή – Ανακοπή της Μαρίας Τασιούλα ]

ΑΠΟΦΑΣΗ 689_2024 ΑΔΑ: 9Τ047ΛΗ-Σ0Ε

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Αναιρέσεως της Σταυρούλας Στεργίου ]

ΑΠΟΦΑΣΗ 690_2024 ΑΔΑ: 61Ε17ΛΗ-437

ΘΕΜΑ 3: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Αικατερίνης χήρας Πέτρου Σισανέ κλπ (συν. 7)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 691_2024 ΑΔΑ: Ρ9ΛΚ7ΛΗ-Β2Θ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (προσφυγή του Λουκά Αποστόλου του Μιχαήλ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 692_2024 ΑΔΑ: 9Ω8Ν7ΛΗ-ΙΓ2

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. Πρωτ.89570/23-4-2024 απόφασης Περιφερειάρχη, περί πληρεξουσίου Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Άμφισσας [σχετικά με τις ανακοπές κατά: 1) της υπ.αριθμ. 1/2024 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Άμφισσας και 2) της υπ.αριθμ. 2/2024 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Άμφισσας]

ΑΠΟΦΑΣΗ 693_2024 ΑΔΑ: Ρ6ΔΓ7ΛΗ-Ξ2Ω

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ για την συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στον Δήμο Στυλίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 694_2024 ΑΔΑ: Ψ5Ω87ΛΗ-Ι27

ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ελαφράς ρυμουλκούμενης μπαγκαζιέρας για την συνδρομή στο έργο της Εθελοντικής ομάδας«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ε.Ε.Ε.Δ» με έδρα την Λιβαδειά».

ΑΠΟΦΑΣΗ 695_2024 ΑΔΑ: 6Η067ΛΗ-ΛΞΨ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση για κίνηση υπηρεσιακών κρατικών οχημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής χρονομίσθωσης (LEASING) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εκτός των ορίων του Νομού και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και εντός και εκτός των υπηρεσιακών ημερών και ωρών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 696_2024 ΑΔΑ: Ψ1ΥΥ7ΛΗ-5Σ8

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση για κίνηση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖΑ 8924 που χρησιμοποιείται μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής χρονομίσθωσης (LEASING), σε αντικατάσταση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΒΚΡ 8907, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, εκτός των ορίων του Νομού και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και εντός και εκτός των υπηρεσιακών ημερών και ωρών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 697_2024 ΑΔΑ: ΨΔ3Ρ7ΛΗ-56Τ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698_2024 ΑΔΑ: ΡΦΝΔ7ΛΗ-ΒΨΖ

ΘΕΜΑ 11ο: Επαναπροκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών) λόγω μη κάλυψης της θέσης με την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 699_2024 ΑΔΑ: ΨΕ6Ι7ΛΗ-413

ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση Επιτροπής Θετικών Ζημιών του Άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου «Βελτίωση Ισόπεδου Τετρασκελούς Κόμβου Τριταίας στην Ε.Ι. Ιτέας-Ναύπακτου στο Νομό Φωκίδας» συνολικού Π/Υ 865.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700_2024 ΑΔΑ: 6ΣΣΡ7ΛΗ-9ΣΨ

ΘΕΜΑ 13ο: Αγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιώντους 2024 και Β. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2024 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 701_2024 ΑΔΑ: Ψ78Ι7ΛΗ-Ρ7Η

ΘΕΜΑ 14: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 702_2024 ΑΔΑ: 656Μ7ΛΗ-ΘΞΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 703_2024 ΑΔΑ: 6ΜΨΛ7ΛΗ-ΛΛΞ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 704_2024 ΑΔΑ: ΨΧΛ07ΛΗ-ΜΜΜ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2024 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 705_2024 ΑΔΑ: 6ΘΣΣ7ΛΗ-ΝΘΓ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρακτικού 15/20-05-2024 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026»

ΑΠΟΦΑΣΗ 706_2024 ΑΔΑ: ΨΛΑΔ7ΛΗ-456

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του από 17-05-2024 πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχων της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης της με αρ. πρωτ. 98670/02-05-2024 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. δώδεκα (12) νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, για το σχολικό έτος 2023-2024, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) και κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), συνολικού προϋπολογισμού 2.907,58€ (με ΦΠΑ 13%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 707_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση των πρακτικών 6.1/30-04-2024 (ολοκληρώθηκε στις 15-05-2024) και 6.2/15-05-2024 (ολοκληρώθηκε στις 21-05-2024) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 06/2024 με αριθμ. πρωτ. 86300/18-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014621949 2024-04-18) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 306.133,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 708_2024 ΑΔΑ: 6Φ6Φ7ΛΗ-Ν5Β

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του από 26/4/2024 Πρακτικού Ια «Απόρριψη Οικονομικής Προσφοράς» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 206844 του έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» συνολικού Π/Υ 500.000 με Φ.Π.Α. λόγω προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής διάρκειας ισχύος μικρότερης της απαιτούμενης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 709_2024 ΑΔΑ: 6ΤΨΥ7ΛΗ-7ΝΤ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του από 09/05/2024 Πρακτικού Ι «Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 206590 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ » συνολικού Π/Υ 370.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 710_2024 ΑΔΑ: ΨΛ1Β7ΛΗ-Ψ7Δ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 207189 του υποέργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 711_2024 ΑΔΑ: 6Ζ307ΛΗ-ΕΟΦ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του από 20/5/2024, 4ου Πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: : 201704 του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ» συνολικού Π/Υ 500.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 712_2024 ΑΔΑ: ΨΡ4Κ7ΛΗ-2ΩΨ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α΄ ΦΑΣΗ)»,αναδόχου έργου: ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 713_2024 ΑΔΑ: 9ΩΒΝ7ΛΗ-1ΚΜ

ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ», αναδόχου έργου: «ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 714_2024 ΑΔΑ: 6Ν0Ε7ΛΗ-ΒΗ3

ΘΕΜΑ 27ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,αναδόχου έργου: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 715_2024 ΑΔΑ: 9ΟΙ77ΛΗ-ΚΜΕ

ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ»,αναδόχου έργου: ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716_2024 ΑΔΑ: 9Β2Ω7ΛΗ-Σ9Ι

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΥ» αναδόχου έργου: ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 30ο: Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών στο έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε, προϋπολογισμού 2.032.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

ΑΠΟΦΑΣΗ 717_2024 ΑΔΑ: 6ΨΕ87ΛΗ-8ΦΝ

ΘΕΜΑ 31ο: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 27 (ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΙΤΕΑΣ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 3 (ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.000.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 718_2024 ΑΔΑ: 6ΙΒΝ7ΛΗ-ΩΘΝ

ΘΕΜΑ 32ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17 (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΠΙΤΣΙΩΤΑ)» αναδόχου έργου: ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 719_2024 ΑΔΑ: ΨΖΜ17ΛΗ-ΣΘΧ

ΘΕΜΑ 33ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 38 ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(ΑΠΟ Τ.Κ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ Τ.Κ ΖΗΛΕΥΤΟΥ» αναδόχου έργου: ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 720_2024 ΑΔΑ: 6Θ6Ψ7ΛΗ-1ΙΟ

ΘΕΜΑ 34: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για τις «Εφαρμογές με χρήση τεχνολογιών Internet οf Things (ΙοΤ) για την υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής με καινοτόμα εργαλεία», συνολικού προϋπολογισμού 451.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 1/26836/6-2-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC014227918).

ΑΠΟΦΑΣΗ 721_2024 ΑΔΑ: Ψ29Σ7ΛΗ-ΠΦΔ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση: α) Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και β) Ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τέσσερις (4). μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 29.469,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ή 23.765,52€ άνευ ΦΠΑ) λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016 (Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 100229/08.05.2024 24PROC014721033).

ΑΠΟΦΑΣΗ 722_2024 ΑΔΑ: 9ΑΘΞ7ΛΗ-Ν71

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 723_2024 ΑΔΑ: Ρ1ΔΜ7ΛΗ-876

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων) της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 724_2024 ΑΔΑ: Ψ9ΕΗ7ΛΗ-ΘΑΙ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση: α) ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (VΙ) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού (281168) για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, ετών 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) κατακύρωση της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725_2024 ΑΔΑ: Ψ39Ω7ΛΗ-2ΦΚ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2023-2024», για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 3/68263/28-3-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC014493765).

ΑΠΟΦΑΣΗ 726_2024 ΑΔΑ: 6ΜΨ77ΛΗ-7Β4

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της την υπ’ αριθ. 101184/09-05-2024 απόφασης με ΑΔΑ:9ΗΠΔ7ΛΗ-Γ7Ο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Κ. Αγίας Τριάδας του Δ. Λιβαδειάς,θέση «Κακόρεμα» την 03/05/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 727_2024 ΑΔΑ: 6ΞΙΘ7ΛΗ-2ΛΖ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 110120/20-5-2024 (ΑΔΑ: ΡΥ747ΛΗ-ΒΘ1) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκατάσταση από την 19/5/2024).

ΑΠΟΦΑΣΗ 728_2024 ΑΔΑ: ΨΧΚΟ7ΛΗ-Φ9Ζ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 110582/21-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ77ΛΗ-46Ζ) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Εύβοιας (συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή «Βαρλάμικο» του Δήμου Σκύρου, από την 19-05-2024).

ΑΠΟΦΑΣΗ 729_2024 ΑΔΑ: 6Ε477ΛΗ-ΦΧ2

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – ΠΕ Βοιωτίας, και του Δήμου Λεβαδέων για «Τη Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ 730_2024 ΑΔΑ: 9ΡΕΩ7ΛΗ-6ΛΩ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 731_2024 ΑΔΑ: ΨΖ867ΛΗ-95Ν

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση αντικατάστασης του προέδρου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης: «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας»