15η Συνεδρίαση 2024 – (30-04-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 569_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 570_2024 ΑΔΑ: 6ΥΗΝ7ΛΗ-Κ94

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας-(Τροποποίηση/Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 571_2024 ΑΔΑ: 6Τ867ΛΗ-140

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) 3ου Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.για δύο έτη και β) κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΛΨ7ΛΗ-Τ0Ω

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α) της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016, β) των όρων διαπραγμάτευσης της Πρόσκλησης επιλογής αναδόχου και γ) ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για την «Παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού 1.931,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (1.558,02€ άνευ ΦΠΑ 24%)», λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573_2024 ΑΔΑ: 66ΘΝ7ΛΗ-ΙΧΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος έτους 2024, συνολικού προϋπολογισμού 2.907,58€ συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α. (2.573,08€ άνευ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 574_2024 ΑΔΑ: ΡΚΩΗ7ΛΗ-Υ9Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Πνευματικού, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Κρασιού «LONDON WINE FAIR 2024» από 20 έως 22 Μαΐου 2024, Εκθεσιακό Κέντρο Olympia Λονδίνο – Μ. Βρετανία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575_2024 ΑΔΑ: 6ΚΟΨ7ΛΗ-Α9Ν

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση: α) της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016, β) των Τεχνικών Προδιαγραφών, γ) των όρων διαπραγμάτευσης της Πρόσκλησης επιλογής αναδόχου και δ) ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τέσσερις (4). μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 29.469,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ή 23.765,52€ άνευ Φ.Π.Α.) λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576_2024 ΑΔΑ: 9Ν697ΛΗ-Η0Ι

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΕΗ International Tour of Hellas 2024″»-1η Τροποποίηση,για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 5.2 «Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health και wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)» δυνάμει της Πρόσκλησης Π89_5.3 – Α/Α ΟΠΣ:7641-Έκδοση:2/0 (Α.Π. 92546/25-04-2024, ΑΔΑ: 92ΝΤ7ΛΗ-ΖΑΣ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 577_2024 ΑΔΑ: 6ΡΝ17ΛΗ-ΝΩ1

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Σαλίβερου Χαράλαμπου του Ιωάννη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 578_2024 ΑΔΑ: Ψ23Ψ7ΛΗ-ΑΒ4

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Παντελεήμονος Μαυριανού κλπ (συν. 8)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 579_2024 ΑΔΑ: 6ΩΑ77ΛΗ-ΕΘΒ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’) [σχετικά με την Προσφυγή της «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 580_2024 ΑΔΑ: 99987ΛΗ-ΘΚΟ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Τμήμα Α’) [σχετικά με την αγωγή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 581_2024 ΑΔΑ: ΨΞΨ97ΛΗ-ΟΣ4

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (Τμήμα Α’) [σχετικά με την προσφυγή του USMAN GHANI και της Σοφίας Γκίκα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 582_2024 ΑΔΑ: ΨΛΝΙ7ΛΗ-3ΨΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’) [σχετικά με την προσφυγή του Ταρναρά Γεωργίου του Γρηγορίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 583_2024 ΑΔΑ: 6ΞΣΘ7ΛΗ-ΩΩΞ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδείας [σχετικά με την αγωγή του Μπαλατσούρα Αθανασίου κλπ (συν. 4)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 584_2024 ΑΔΑ: 9ΗΒΔ7ΛΗ-ΥΔΝ

ΘΕΜΑ 8ο:Λήψη απόφασης προς εξωδικαστική επίλυση διαφοράς-Ζημία Κωνσταντίνου Κασσικού του Αθανασίου).

ΑΠΟΦΑΣΗ 585_2024 ΑΔΑ: 9ΞΕ77ΛΗ-ΜΧΖ

ΘΕΜΑ 9ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας:«ελέγχου της λειτουργίας και της πιστοποίησης των πλωτών προβλητών της Λίμνης Κρεμαστών» , βάση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 586_2024 ΑΔΑ: 63Β17ΛΗ-Χ2Φ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από Aιρετούς και Υπάλληλους της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 587_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2023-2024», για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 3/68263/28-3-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC014493765).

ΑΠΟΦΑΣΗ 588_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 79.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 4/69306/29-03-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC014502750).

ΑΠΟΦΑΣΗ 589_2024 ΑΔΑ: 9ΗΠ17ΛΗ-ΒΜ6

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση απασχόλησης οκτώ (8) ανέργων ηλικίας 55 άνω, στην Π.Ε. Ευρυτανίας, διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 της Δ.ΥΠ.Α. όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 590_2024 ΑΔΑ: 63Φ07ΛΗ-ΞΑΙ

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [ΔΡ_Γ6], επί της αρίθ. 199302/21-09-2023 [23PROC013446985] 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το μάθημα της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024, στα πλαίσια του ΔΣΑ2 2023-2026 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 591_2024 ΑΔΑ: 96ΔΡ7ΛΗ-1ΟΕ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση πρακτικού Ν4/17-4-2024 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας),συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης (Αριθ. Διακήρυξης: 3/72444/7-4-2023, ΑΔΑΜ:23PROC012467689).

ΑΠΟΦΑΣΗ 592_2024 ΑΔΑ: ΨΡΥΛ7ΛΗ-55Ε

ΘΕΜΑ 16ο:Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 118/6-2-2024 (ΑΔΑ:Ψ9Μ27ΛΗ-Ι6Ω) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΕ και των εγκριθέντων σε αυτήν αριθμ. 1/20-12-2023 (ολοκληρώθηκε 10-1-2024) και 2/24-1-2024 (ολοκληρώθηκε 30-1-2024) πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε.Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 12/240877/13-11-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013752737), σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 612/2024 απόφαση του 6ου Κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593_2024 ΑΔΑ: 6ΧΜΜ7ΛΗ-ΖΝΨ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για το έργο: “Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594_2024 ΑΔΑ: 6ΖΩ67ΛΗ-0ΙΥ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Επιτροπής Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 595_2024 ΑΔΑ: ΨΘΝΘ7ΛΗ-ΣΜΖ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού IV Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου προσωρινού μειοδότη μετά την διάλυση της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη του με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 187044 του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ», προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 596_2024 ΑΔΑ: 63ΘΓ7ΛΗ-0Θ2

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΗΠΙΑΔΑΣ» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597_2024 ΑΔΑ: ΨΣΠΧ7ΛΗ-6ΡΟ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΖΟΡΜΠΑΣ» της Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου: “ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598_2024 ΑΔΑ: 961Ω7ΛΗ-ΗΨΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του από 16/04/2024 Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο:«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 290.000,00€ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599_2024 ΑΔΑ: 963Φ7ΛΗ-ΕΙ7

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 710.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 600_2024 ΑΔΑ: 6ΘΗ77ΛΗ-ΧΦΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», αναδόχου έργου: “UNISTEEL ΜΕΠΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601 _2024 ΑΔΑ: Ψ3ΡΕ7ΛΗ-2ΓΓ

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΪΔΑΣ», Υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ» της Π.Ε. Βοιωτίας, αναδόχου έργου:“3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 602_2024 ΑΔΑ: ΨΩΠ27ΛΗ-ΠΑ5

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΚΑΠ) από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603_2024 ΑΔΑ: ΨΧΦ97ΛΗ-292

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 604_2024 ΑΔΑ: 6ΔΗΟ7ΛΗ-ΗΧΞ

ΘΕΜΑ 28ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε.Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 605_2024 ΑΔΑ: ΨΧΧ47ΛΗ-Θ4Ε

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 606_2024 ΑΔΑ: 660Χ7ΛΗ-ΕΟ9

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 607_2024 ΑΔΑ: 9ΒΜ77ΛΗ-ΦΔΩ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 608_2024 ΑΔΑ: 9Ι4Ψ7ΛΗ-48Ο

ΘΕΜΑ 32ο:Παραχώρηση χρήσης με χειριστή, του ελαστιχοφόρου φορτωτή CAT 950 G-ΜΕ 123055, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου για συντήρηση δασικού & αγροτικού οδικού δικτύου, κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.