14η Συνεδρίαση 2024 – (23-04-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 532_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 533_2024 ΑΔΑ: 938Α7ΛΗ-2ΘΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 4η Διεθνή Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND, που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Απριλίου 2024, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 21.500,00€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 534_2024 ΑΔΑ: 6ΖΥ67ΛΗ-ΞΘ2

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.69361/29-3-2024 απόφασης Περιφερειάρχη, περί διορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 632 επ ΚΠολΔ και αιτήσεως αναστολής κατ’ αρ. 632§3 και 686 ΚΠολΔ κατά της υπ’ αριθ. 2/2024 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Λιβαδειάς και διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με την Ανακοπή κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ και αίτηση αναστολής κατ’ αρ. 632§3 και 686 ΚΠολΔ κατά της υπ’ αριθ. 2/2024 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Λιβαδειάς].

ΑΠΟΦΑΣΗ 535_2024 ΑΔΑ: 6ΩΚΞ7ΛΗ-ΟΕ5

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 21-6-2023 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Μιχαήλ Λαδά του Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 536_2024 ΑΔΑ: 92ΜΑ7ΛΗ-446

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 28-02-2022 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Αγγελή Γεωργίου του Μαργαρίτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 537_2024 ΑΔΑ: 6ΥΡ37ΛΗ-ΧΝΕ

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την προμήθεια Εργοταξιακού, πυρηνικού μετρητή πυκνότητας, υγρασίας εδαφικών και αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 538_2024 ΑΔΑ: Ψ3ΘΛ7ΛΗ-6Β9

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 525/2023 (Πρακτικό 19/Θέμα 9ο ΑΔΑ: 60ΜΖ7ΛΗ-Δ0Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 539_2024 ΑΔΑ: 94ΚΑ7ΛΗ-8ΦΡ

ΘΕΜΑ 6ο: Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024.Β.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2024 και Γ. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0832 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 540_2024 ΑΔΑ: ΨΒΗΧ7ΛΗ-ΞΑ4

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024, της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 541_2024 ΑΔΑ: ΨΒΑΝ7ΛΗ-ΙΥΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024,της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 542_2024 ΑΔΑ: 973Υ7ΛΗ-06Π

ΘΕΜΑ 9ο: Α)& Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2024 και Γ)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 543_2024 ΑΔΑ: ΨΨΞΨ7ΛΗ-ΨΙΖ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση των αποφάσεων 478/09-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΟΛ7ΛΗ-363) και 479/09-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΟΖ7ΛΗ-ΤΡΙ) ως προς την ημερομηνία εκτέλεσης τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 544_2024 ΑΔΑ: 6Ζ1Κ7ΛΗ-ΗΑΕ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού 12/9-4-2024 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026»

ΑΠΟΦΑΣΗ 545_2024 ΑΔΑ: 6Τ5Λ7ΛΗ-45Π

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, συνολικού Προϋπολογισμού 1.931,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.558,02€ άνευ ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 546_2024 ΑΔΑ: 66ΠΨ7ΛΗ-77Ω

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης Π.Ε. Βοιωτίας για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ_VI» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π86_35_ΦΚ6 του Υπουργείου Εσωτερικών (Α/Α ΟΠΣ: 7598-έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ. 22973/08-3-2024)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 547_2024 ΑΔΑ: Ψ3Δ97ΛΗ-ΛΡ2

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΕΗ International Tour of Hellas 2024″» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 5.2 «Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health και wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)» δυνάμει της Πρόσκλησης Π89_5.3 – Α/Α ΟΠΣ:7641-Έκδοση:1/0 (Α.Π.85003/17-04-2024, ΑΔΑ: 6ΩΔΕ7ΛΗ-ΩΤΓ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 548_2024 ΑΔΑ: 9ΚΡΚ7ΛΗ-6ΝΧ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (Υπερσυμβατικός λόγω Αναθεώρησης ): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» αναδόχου: «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 549_2024 ΑΔΑ: Ψ7ΘΘ7ΛΗ-Β3Χ

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της 1508/28-12-2023 (Πρακτικό 52, Θέμα 32ο ΑΔΑ: 64Χ27ΛΗ-Υ6Θ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., έγκρισης του ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Β ΣΤΑΔΙΟΥ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α.Α. 199408-2, «ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΚΟΡΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ», προϋπολογισμού 1.045.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), κατόπιν της υπ’ αριθ. 509/2024 απόφασης του 3ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ επί της ασκηθείσας Προδικαστικής Προσφυγής, καθώς και έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του υπόψη διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 550_2024 ΑΔΑ: 6ΡΜΒ7ΛΗ-Η95

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του από 12/04/2024 Πρακτικού Ι «Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς» της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 206576,1 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» συνολικού Π/Υ 270.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 551_2024 ΑΔΑ: 63ΧΜ7ΛΗ-ΧΚΑ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β ΦΑΣΗ)», αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε αναδόχου: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 552_2024 ΑΔΑ: 6ΧΚΡ7ΛΗ-4ΩΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 79321/11-04-2024 (ΑΔΑ:6Λ337ΛΗ-2span>Ο5) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της κοινότητας Άγναντης του Δήμου Καμένων Βούρλων, από την 10/4/2024)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 553_2024 ΑΔΑ: 6Σ677ΛΗ-ΠΕΔ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ’ αρ.13406/19-1-2024 (ΑΔΑ:99ΓΟ7ΛΗ-ΚΞΣ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 20/1/2024).

ΑΠΟΦΑΣΗ 554_2024 ΑΔΑ: 6ΚΓΦ7ΛΗ-44Φ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 555_2024 ΑΔΑ: 9Λ587ΛΗ-ΔΧΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση: α) ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΙΙΙ) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού (281168) για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, ετών 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) Ακύρωση της Απόφασης προσωρινών αναδόχων (μερική ανάκληση) και επανάληψη της διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556_2024 ΑΔΑ: 63ΣΗ7ΛΗ-ΙΩΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του από 10-4-2024 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής αναφορικά με την 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 159305/25-7-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013145301) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ, διάρκειας δύο (2) ετών, λόγω αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου και μισθού 2024 [Υπουργική Απόφαση 25058/2024 (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024) με ημερομηνία έναρξης ισχύος 01-04-2024].

ΑΠΟΦΑΣΗ 557_2024 ΑΔΑ: Ψ07Γ7ΛΗ-ΩΣΕ

ΘΕΜΑ 24ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 69/2024 (ΑΔΑ: 60Κ27ΛΗ-Π0Δ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μεταδιδόμενες από έντομα ασθένειες με την αξιοποίηση μοριακών, εντομολογικών, περιβαλλοντικών και γεωγραφικών δεδομένων- Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες και δεδομένα από διαφορετικές πηγές για την πρόληψη και τον έλεγχο πιθανών επιδημιών, νόσων μεταδιδόμενων με κουνούπια, την υποστήριξη σχεδιασμού δράσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας», συνολικού προϋπολογισμού 242.420,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 2/26839/6-2-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC014228190), σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 575-576/2024 αποφάσεις της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΗ 558_2024 ΑΔΑ: 68Τ47ΛΗ-ΖΟΧ

ΘΕΜΑ 25ο: α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας για δυο (2) έτη, προϋπολογισμού 84.000,00 € (104.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 559_2024 ΑΔΑ: 91Ε47ΛΗ-ΨΔΕ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου 4ης τμηματικής παραλαβής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 55976/21-03-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012340048 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (Διδασκαλίας-Γραφείων) & χώρων υγιεινής (W.C) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 560_2024 ΑΔΑ: ΨΝΤΧ7ΛΗ-ΖΜΟ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 561_2024 ΑΔΑ: 6ΖΙΧ7ΛΗ-ΜΙ3

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 562_2024 ΑΔΑ: 6ΙΠ77ΛΗ-Λ55

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο με τίτλο: «Εργασίες Αναβάθμισης Κτιρίου για Στέγαση Επισκοπείου στο Δήμο Λοκρών» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 563_2024 ΑΔΑ: Ψ98Ι7ΛΗ-ΡΨΒ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 23-06-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της ΣΑΝΠ 466 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΠ46600061 (Παλαιά Στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600080).

ΑΠΟΦΑΣΗ 564_2024 ΑΔΑ: 6ΚΖΔ7ΛΗ-ΟΗ0

ΘΕΜΑ 31 ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 17-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ» της ΣΑΝΠ 466 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΠ46600056 (Παλαιά Στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600072)

ΑΠΟΦΑΣΗ 565_2024 ΑΔΑ: 9ΦΠΞ7ΛΗ-ΧΒΠ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 17-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» της ΣΑΝΠ 266 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΠ26600061 (Παλαιά Στοιχεία χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600078)

ΑΠΟΦΑΣΗ 566_2024 ΑΔΑ: 62987ΛΗ-1Φ5

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567_2024 ΑΔΑ: 9ΙΣ27ΛΗ-ΥΨΓ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568_2024 ΑΔΑ: ΨΣΛΓ7ΛΗ-1ΤΟ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2024.