11η Συνεδρίαση 2024 – (02-04-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 424_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 425_2024 ΑΔΑ: 96ΧΓ7ΛΗ-ΛΡΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού Ν.4Δ/29-03-2024 και ανάδειξη αναδόχου της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης της με αρ, Πρωτ. 63576/22-03-2024 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. έξι (6) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), συνολικού προϋπολογισμού 13.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 426_2024 ΑΔΑ: 94ΝΧ7ΛΗ-ΓΨ3

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού, για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Τουριστική TRAVEL EXPO CYPRUS 2024 (Λευκωσία, 19-21 Απριλίου 2024), συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 427_2024 ΑΔΑ: 6ΩΣΩ7ΛΗ-ΤΥΒ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τον Εκτελεστικό Γραμματέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 428_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΕΜ7ΛΗ-ΗΥΘ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετούς και υπάλληλους της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 429_2024 ΑΔΑ: 6ΑΘΠ7ΛΗ-Φ20

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, που δεν κατέχουν θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 430_2024 ΑΔΑ: 9Π0Γ7ΛΗ-ΡΥΞ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 431_2024 ΑΔΑ: 6Λ7Π7ΛΗ-ΞΞ8

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΒ 5635 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 432_2024 ΑΔΑ: ΨΑ1Ι7ΛΗ-ΡΘΝ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433_2024 ΑΔΑ: ΨΑ2Κ7ΛΗ-ΒΟΛ

ΘΕΜΑ 8ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 434_2024 ΑΔΑ: ΨΙΜΚ7ΛΗ-24Ρ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 435_2024 ΑΔΑ: Ψ1ΞΩ7ΛΗ-ΖΔΚ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 436_2024 ΑΔΑ: ΨΜΧΛ7ΛΗ-ΣΚΦ

ΘΕΜΑ 11ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2024. Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 437_2024 ΑΔΑ: 9ΞΒ87ΛΗ-ΘΙΙ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ –VI» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π86_35_ΦΚ6 Έκδοση 1/0με αρ. πρωτ.22973/8-3-2024 του Υπουργείου Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 438_2024 ΑΔΑ: 968Ζ7ΛΗ-ΧΡΦ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:«Υπηρεσίες Πρασίνου Στο Οδικό Δίκτυο ΠΕ Φωκίδας Έτους 2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 439_2024 ΑΔΑ: 91ΠΓ7ΛΗ-Β5Η

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο:«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 5.8 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές» δυνάμει της Πρόσκλησης Π89_5.2 – Α/Α ΟΠΣ:7622-Έκδοση:1/0 (Α.Π. οικ.58906/15-03-2024, ΑΔΑ: 9Τ667ΛΗ-1ΩΦ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 440_2024 ΑΔΑ: 6Ξ9Ι7ΛΗ-ΑΞΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)» [με κωδικό πράξης MIS 5200410 (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) του ΕΠΑ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»], προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 441_2024 ΑΔΑ: 6Υ1Ρ7ΛΗ-Ο84

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΧΑΡΜΑΙΝΑ” ΑΜΦΙΣΣΑΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, [με κωδικό πράξης MIS 5200407 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) του ΕΠΑ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ με ΚΑΕ 04.071.9779.01], προϋπολογισμού 503.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 442_2024 ΑΔΑ: 9ΚΦΑ7ΛΗ-Δ6Τ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός λόγω αναθεώρησης) του 10ου υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», της Π.Ε.Φθιώτιδας προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με ΚΑΕ 2022ΝΠ36600018, αναδόχου “Κ/Ξ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝ.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 443_2024 ΑΔΑ: Ψ6ΗΙ7ΛΗ-Φ1Κ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 2ου (Α.Π.Ε.) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.765.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.),αναδόχου “ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 444_2024 ΑΔΑ: 608Φ7ΛΗ-ΚΕΤ

ΘΕΜΑ 19ο:Χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 11 (ΚΑΣΤΡΙ-ΤΡΙΛΟΦΟ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ)» της Π.Ε. Φθιώτιδας,αναδόχου:”NTOYBAΣ TEXNIKH O.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 445_2024 ΑΔΑ: 678Λ7ΛΗ-Λ1Τ

ΘΕΜΑ 20ο:Διόρθωση της υπ’αριθμ. 374/19-3-2024(ΑΔΑ:6ΡΞ57ΛΗ-69Ν) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση αιτημάτων αναδόχων περί αντικατάσταση οχημάτων για την 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 446_2024 ΑΔΑ: ΨΦΞ27ΛΗ-Φ1Γ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 4ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026

ΑΠΟΦΑΣΗ 447_2024 ΑΔΑ: ΨΙ8Β7ΛΗ-74Ο

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄163/2023) λόγω αρμοδιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 448_2024 ΑΔΑ: 6ΞΡΛ7ΛΗ-Ι21

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 35639/16-02-2024 (Ορθή Επανάληψη 19-2-2024) (ΑΔΑ: ΡΕ957ΛΗ-Λ3Λ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, ρίψης άλατος, κλπ., για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων από τις 20-01-2024 και 28-01-2024 (κακοκαιρία «ΑΥΓΗ») στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 449_2024 ΑΔΑ: Ψ88Γ7ΛΗ-2ΡΒ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης από το έργο «Μίσθωση Μηχανημάτων Π.Ε. Ευβοίας 2023-2024», που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Εύβοιας (ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ), των υπ’ αρ. 8595/12-01-2024 (ΑΔΑ:Ρ6ΘΜ7ΛΗ-ΒΑΣ) & 15089/22-01-2024 (ΑΔΑ: 680 Ε7ΛΗ-Ε55) αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, ρίψης άλατος, κλπ., για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων από τις 09-01-2024 και 13-01-2024 αντίστοιχα στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 450_2024 ΑΔΑ: Ψ3ΓΚ7ΛΗ-5ΞΧ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47321/01-03-2024 με ΑΔΑ:687Χ7ΛΗ-ΜΡ3 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ( χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 1/3/2024 λόγω του φαινομένου EMIL).

ΑΠΟΦΑΣΗ 451_2024 ΑΔΑ: 9ΩΤΙ7ΛΗ-Ο2Υ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50104/05-03-2024 με ΑΔΑ:9ΜΖ57ΛΗ-ΗΟ0 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις από 04-03-2024).

ΑΠΟΦΑΣΗ 452_2024 ΑΔΑ: 99Γ17ΛΗ-ΓΞ9

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 47278/01-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΜΕ7ΛΗ-ΚΙΞ) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών – Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 453_2024 ΑΔΑ: 9ΕΝΜ7ΛΗ-Ο2Σ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 42316/26-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΦΑ7ΛΗ-ΜΛΕ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Χιονοπτώσεις- Βραχοπτώσεις-Καθαρισμοί οδών).

ΑΠΟΦΑΣΗ 454_2024 ΑΔΑ: 6ΣΞΗ7ΛΗ-4ΔΕ

ΘΕΜΑ 29ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 455_2024 ΑΔΑ: ΨΣΜΚ7ΛΗ-Μ3Υ

ΘΕΜΑ 30ο: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 – 2028 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 456_2024 ΑΔΑ: 6ΡΙΩ7ΛΗ-ΠΞΨ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΟ: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 ΕΩΣ Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258»,ως προς το άρθρο 5 αυτής περί παράτασης της χρονικής διάρκειάς της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 457_2024 ΑΔΑ: Ψ93Μ7ΛΗ-Ι13

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ακύρωσης της από 12-11-2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύναψης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Σκαπάνη Ανώνυμη Εταιρεία-Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Σύνδεσης Τμημάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος στην Εκβολή του Χειμάρρου Σκίτσα», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 458_2024 ΑΔΑ: 6ΑΦΦ7ΛΗ-1ΗΟ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ακύρωσης της από 12-11-2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύναψης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Σκαπάνη Ανώνυμη Εταιρεία-Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή Λιμενικών Εγκαταστάσεων (κρηπιδότοιχοι και λοιπά) σε όλο το μήκος Χερσαίας Ζώνης Λιμένος», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη του κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 459_2024 ΑΔΑ: 6ΤΔΣ7ΛΗ-ΔΩΕ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ακύρωσης της από 12-11-2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης

και σύναψης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Σκαπάνη Ανώνυμη Εταιρεία-Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την υλοποίηση του έργου: «Ακτομηχανική μελέτη λοιπών περιοχών παρέμβασης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιτέας», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.