10η Συνεδρίαση 2024 – (27-03-2024)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας ,σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν.3852/2010,(Φ.Ε.Κ.87Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον ν.5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει της υπ’αριθμ. 388/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στις 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) α) είτε δια ζώσης, β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 389_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 390_2024 ΑΔΑ: 9Ν5Τ7ΛΗ-ΞΤ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Διόρθωση της αριθμ. 326/12-03-2024 (Απόσπασμα Πρακτικού 8ο, Θέμα 32ο, ΑΔΑ: 9ΦΧΒ7ΛΗ-Π46) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Στ.Ε .

ΑΠΟΦΑΣΗ 391_2024 ΑΔΑ: ΡΗ6Ν7ΛΗ-ΖΥΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης προς εξωδικαστική επίλυση διαφοράς-ζημία Νικολάου Σούρα του Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 392_2024 ΑΔΑ: 6ΡΧΘ7ΛΗ-Υ4Θ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 51693/7-3-2024 απόφασης Περιφερειάρχη, περί διορισμού δικηγόρων προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την Κατασκευή του έργου «Διασταύρωση (Ν.Ε.Ο. Λαμίας — Αθηνών) προς Ρεγγίνι – Μόδι — Π.Ε.Ο. Λαμίας — Λιβαδειάς με παρακάμψεις Ρεγγινίου – Μοδίου»)

ΑΠΟΦΑΣΗ 393_2024 ΑΔΑ: ΡΠ2Μ7ΛΗ-Ο0Ζ

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτημα Διορισμού Συμβολαιογράφου για την Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τους Δικηγόρους του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 394_2024 ΑΔΑ: 6ΨΚΧ7ΛΗ-ΑΩ2

ΘΕΜΑ 4ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 343/2024 (θέμα 12) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 395_2024 ΑΔΑ: 65ΕΠ7ΛΗ-ΞΡΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας και της κας Αντιπεριφερειάρχη Ορεινής και Δασικής Πολιτικής της Π.Στ.Ε. έως την 30η.06.2026 καθώς και υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δύο (2) έτη, που δεν κατέχουν οργανική θέση Δ.Ε. Οδηγών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 396_2024 ΑΔΑ: 9ΝΥΝ7ΛΗ-ΜΦ5

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση για κίνηση τριών (3) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, την Πέμπτη 28.03.2024, εκτός των ορίων του Νομού και εκτός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 397_2024 ΑΔΑ: ΨΑ547ΛΗ-7Η5

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας του Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 398_2024 ΑΔΑ: 6Λ5Σ7ΛΗ-091

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 399_2024 ΑΔΑ: Ρ1997ΛΗ-ΩΤΡ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών(Ειδικός Φορέας 073) & δαπανών Οικονομικού Έτους 2024 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 400_2024 ΑΔΑ: 96Κ67ΛΗ-ΖΓ6

ΘΕΜΑ 10ο: Α. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 και Β. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2024 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 401_2024 ΑΔΑ: ΨΩ657ΛΗ-ΑΞΠ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Β΄ τριμήνου 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 402_2024 ΑΔΑ: ΨΙΖ47ΛΗ-2ΥΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2024 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2024 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 403_2024 ΑΔΑ: ΨΗΝ27ΛΗ-Ι04

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2024, Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2024 και Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2024, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 404_2024 ΑΔΑ: 6ΝΩΧ7ΛΗ-ΝΜΩ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 2.7/23-02-2024 (ολοκληρώθηκε στις 15-03-2024) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 405_2024 ΑΔΑ: ΡΩ0Ε7ΛΗ-Ε3Ξ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρακτικού 10/21-02-2024 (ολοκληρώθηκε στις 14-03-2024) της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 406_2024 ΑΔΑ: 92ΙΨ7ΛΗ-ΘΡΦ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Πρακτικού 11/15-03-2024 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 407_2024 ΑΔΑ: ΨΜ2Σ7ΛΗ-ΞΥΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Διόρθωση της με αριθ. 379/19-03-2024 (Πρακτικό 9ο, ΑΔΑ:

Ψ56Λ7ΛΗ-ΟΧΙ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408 _2024 ΑΔΑ: 6ΗΨΛ7ΛΗ-Ξ02

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της μελέτης Κτηματολογίου-Πράξεων Αναλογισμού με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑ-ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ-ΛΙΔΩΡΙΚΙ»συμβατικής αμοιβής: 437.868,01 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 409_2024 ΑΔΑ: Ψ7ΓΟ7ΛΗ-8ΣΙ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτηση έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ , (Απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 410_2024 ΑΔΑ: 62Ν17ΛΗ-Λ3Ξ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση υποβολής πρότασης Π.Ε. Εύβοιας για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ_VI» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π86_35_ΦΚ6 του Υπουργείου Εσωτερικών (Α/Α ΟΠΣ : 7598-έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ.22973/08-3-2024)

ΑΠΟΦΑΣΗ 411_2024 ΑΔΑ: ΨΥΦΨ7ΛΗ-ΣΚΓ

ΘΕΜΑ 21: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ”  της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων “TOPOSITE Ε.Ε. – ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”»

ΑΠΟΦΑΣΗ 412_2024 ΑΔΑ: Ψ2ΩΠ7ΛΗ-ΟΛΒ

ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 413_2024 ΑΔΑ: 6Μ9Φ7ΛΗ-ΦΗ7

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 124.000,00 €,αναδόχου: «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 414_2024 ΑΔΑ: Ψ5ΡΜ7ΛΗ-9Ρ4

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ-(Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 415_2024 ΑΔΑ: ΨΟΦ07ΛΗ-ΔΒΠ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 416_2024 ΑΔΑ: 9ΤΙ37ΛΗ-2ΣΒ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2023-2024”, για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 417_2024 ΑΔΑ: 93ΡΕ7ΛΗ-Ψ7Π

ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 238/27-02-202 (ΑΔΑ: 9ΠΚ97ΛΗ-ΞΘ3) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά την υπ’ αριθμ. 25289/5-2-2024 [ΑΔΑΜ: 24PROC014218473] πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ 2 του ν. 4412/2016 για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 79.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 3,4,6,14 και 15 τα οποία ήταν άγονα σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 418_2024 ΑΔΑ: 9ΘΒΦ7ΛΗ-ΠΦ0

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) Πρακτικού Ν4/6-3-2024 της επιτροπής διαγωνισμού και β) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1440/15-12-2023 (ΑΔΑ: 94ΓΒ7ΛΗ-Ζ8Ο) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. αναφορικά με την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 419_2024 ΑΔΑ: 9ΩΧΕ7ΛΗ-7ΑΧ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ιερού Ναού Αγ. Ταξιαρχών – Ταξιάρχη Ωρεών, για την πράξη του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΝΠ 566 (με κωδ. Έργου/MIS 2022ΝΠ56600014) με τίτλο: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στον Ταξιάρχη Ωρεών Ν. Ευβοίας (2018ΕΠ06600047)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 420_2024 ΑΔΑ: 9ΞΜΕ7ΛΗ-ΨΦΚ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Συμπληρωματικές Εργασίες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 421_2024 ΑΔΑ: ΨΣΞΤ7ΛΗ-ΩΑΤ

ΘΕΜΑ 31ο: Συμπληρωματική της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 422_2024

Δεν αναρτάται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Απόφαση εισαγωγής θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 423_2024 ΑΔΑ: Ψ7Δ77ΛΗ-ΓΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατ΄ άρθρα 298 και 297 Κ.Πολ.Δ. των αιτημάτων των αιτούντων της από 20/6/2023 και με αριθ. πραξ κατ. 997/Ασφ/367/23 αίτησης των Φωτεινής Δανιήλ κλπ., εξουσιοδότηση του δικηγόρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Μάριου Παπαθανασίου να δηλώσει την ως άνω αποδοχή στην κ. Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, χωρίς επιπλέον δικηγορική αμοιβή.