Δρομολογούνται παρεμβάσεις στον Ασωπό (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)

 

pste_default_featured_image-845x321

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την οριστική και αποτελεσματική επίλυση του μείζονος προβλήματος στην περιοχή του Ασωπού και των ενεργειών που απορρέουν από τη διαβούλευση που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2015 και κατέληξε στην απόφαση 207/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιεί ένα ουσιαστικό και κρίσιμο «βήμα» με την αξιοποίηση των προγραμματικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και «ενεργοποίηση» συγκεκριμένων «Επενδυτικών Προτεραιοτήτων» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από τα οποία αντλεί χρηματοδοτικούς πόρους. Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια, την οποία θα συνδράμουν και άλλα «Τομεακά» Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί το μέσο για την προώθηση και των στόχων και της υλοποίησης των ενεργειών που έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολυεπίπεδου προβλήματος στην περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού, πρόβλημα που προσδιορίζεται από περιβαλλοντική υποβάθμιση, παραγωγική αποδιάρθρωση (τόσο στην μεταποίηση όσο και στον αγροτικό τομέα),  μείωση του επιπέδου ποιότητας ζωής και δοκιμασίας των συνθηκών υγείας των κατοίκων και, εντέλει, από τη διαμόρφωση συσσωρευόμενων αρνητικών συνθηκών για την  μελλοντική ανάταξη και ανάπτυξη της περιοχής.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Σχολιάστε