Απάντηση ΔΕΗ σε Επιστολή Περιφερειάρχη σχετικά με τα Μέτρα Μείωσης Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων

 

 

Επιστολή Περιφερειάρχη προς Πρόεδρο ΔΕΗ 21-6-2017

Απάντηση _ΔΕΗ_σε Επιστολή Περιφερειάρχη -Εκπτώσεις Βραχυπρόθεσμα Μέτρα Μείωσης

Σχολιάστε