Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.