Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(Αρ.Πρωτ.4206/02-10-14) για την υποβολή προσφορών νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε.Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-15

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις να υποβάλλει  προσφορά στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου παρ.2 του Ν.4286/2014 ( ΦΕΚ 194 Α΄/19.9.2014 ) και την αριθμ.51/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , την 7-10-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ στη  Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που έχει οριστεί με την αριθμ.380/31.3.2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την ανάθεση των  νέων  δρομολογίων  που προέκυψαν με την  έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 , όπως καταγράφονται στο συνημμένο πίνακα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ