Αριθμός Πρακτικού 6/2018, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Οκτωβρίου 2018, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-2018