Πρόσκληση στην 14η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ