Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.