Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 18ης Ιουνίου 2018