Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας