Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.