Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.