Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.