Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας