Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 10ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 31ης Οκτωβρίου 2018