Ορθή Επανάληψη-Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 28ης Φεβρουαρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας