Π.Ε.Ευρυτανίας: Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα – Δημόσια Πρόσκληση 2/2022

Οδηγίες για τους Ωφελούμενους της Πρόσκλησης 2/2022 της Π.Ε.Ευρυτανίας

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΠΕ_Ευρυτανίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_μη.καταδ.κλπ