Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,5 MW της εταιρείας «Β. WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Αυλοί – Στέρνιζα» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ - Β. WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - Δ ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε