Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας”

ΜΠΕ-ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑ ΦΩΚΙΔΑ