Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 56.000 κοτόπουλων πάχυνσης ( αύξησης από 36.000 κοτόπουλα σε 56.000 κοτόπουλα ), ιδιοκτησίας της Ελένης Χρ. Ζαμπέλη, με ενοικιαστή την εταιρεία ΄΄ CENTRAL FARMS I.K.E. ΄΄ στη θέση «Ρέμα Βαθύ ή Πέλκο», Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας