Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Ιανουαρίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας